Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, aug, 15 2018
Senaste Nytt

Biokraften kan öka med 1 TWh om året

Publicerad av
Simon Matthis - 08 apr 2015

Biokraften kan öka med 1 TWh om året fram till 2040, till totalt 40 TWh, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av den svenska elanvändningen. Det skriver Svebio i ett pressmeddelande riktat till Energikommissionen med ett ett erbjudande om samverkan kring biokraftfrågor till Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan.

Englit Svebio står bioenergi idag för omkring 35 procent av den svenska energianvändningen och biokraften svarar för 7 procent av den svenska elproduktionen. De befintliga biokraft- och kraftvärmeanläggningarna skulle kunna producera betydligt mer. I ett framtida 100 procent förnybart energisystem kan biokraften stå för en åtskilligt större andel av den svenska elförsörjningen än idag.

Svebio pekar på ett antal klara fördelar med biokraften som motiverar en bred satsning på denna elproduktionsform:

• Biokraft är förnybar elproduktion, med alla de fördelar som förnybar energiproduktion har. Den är baserad på solens energiflöde och därmed möjlig att utnyttja under all överskådlig tid. Biokraft är lika förnybar och uthållig som vattenkraft, vindkraft, solkraft och vågkraft.

• Biokraft har låg miljöpåverkan om man tillämpar bästa möjliga teknik för rening av rökgaser. Askan kan recirkuleras om man använder rena biobränslen.

• Tillgången på råvara är god. De potentialberäkningar som finns visar att hållbar användning av bioråvara kan öka med minst 100 TWh från svenskt skogsbruk och jordbruk.

• Biokraft kan produceras i kombinerade kraft/värmesystem där värmen tas tillvara som fjärrvärme eller för olika

processer i industrin, vilket ger mycket hög verkningsgrad. Produktionen kan ofta ske i nära anslutning till stora användare av el (tätorter eller industrier), vilket ger låga distributionsförluster. Det innebär också att man kan undvika investeringar i nya nät.

• Biokraften kan styras och varieras efter elbehovet, vilket positivt skiljer biokraften från de flesta andra förnybara energislag. Biokraftlösningar kan användas för att balansera annan variabel elproduktion. Biokraft kan användas både som baskraft och som reglerkraft.

• Sverige har lång tradition och världsledande kunskap i bioenergisektorn. Befintlig infrastruktur och logistik kan användas mera produktivt vilket begränsar behovet av nyinvesteringar.

Annons

Annons

Annons