Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Digitalisering och automation ett måste för svensk industris överlevnad

Foto: Tieto
Foto: Tieto
Publicerad av
Simon Matthis - 29 mar 2017

Det finns ett akut behov av ett nytt industriellt paradigm i Sverige där hänsyn inte bara tas till miljömässig hållbarhet utan även till nya affärsmodeller som säkerställer långsiktig konkurrenskraft. Det är en av de viktigaste slutsatserna i en översiktsrapport som nyligen publicerats av Tieto och KTH, "The road ahead for Scandinavian industry”.

 

Digitaliseringen kommer med stormsteg och kundkrav blir allt svårare att tillfredsställa samtidigt som miljöhänsyn kräver nya strategier för industriell produktion. Dessa utmaningar står överst på agendan för den svensk industri i dag, enligt rapporten, och att investera i ny teknik är en fråga om överlevnad. Enligt rapporten finns långsiktig konkurrenskraft inom räckhåll för såväl stora som små tillverkande företag förutsatt att åtgärder vidtas snarast.

- När det gäller digitalisering måste företag inom processindustri och diskret tillverkning agera snabbt för att hinna ikapp andra branscher som telekom och detaljhandel, säger Per Håkansson på Tieto.
 

Nio viktiga trender i skandinaviska industrier

I rapporten identifieras flera drivkrafter bakom det nya potentiella industriparadigmet, som intelligenta produkter, nya banbrytande material, delningsekonomi samt Internet of Things. Tillsammans lägger de grunden för nio trender som, enligt rapporten, bör leda till en omprövning av befintliga affärsmodeller:

- Skalbar och mobil drift. Nya kundkrav driver tillverkare bort från konventionella högvolymprodukter mot tillämpningsområdesinriktade (”scope-oriented”) produkter. Övergången till skalbara, kostnadseffektiva IT-system och nya affärsmetoder är inte bara av strategisk betydelse, det är en fråga om överlevnad. En trolig konsekvens av denna utveckling är att den viktigaste inkomstkällan för tillverkare kommer att förändras när de blir betydligt mer beroende av en rad underleverantörer i olika branscher. Större företag kommer inte längre att ha en enda huvudproduktionsanläggning.

- Produktionsskiftet. I framtidens produktionssystem kommer maskinautomation och PTO- (Plug-To-Order) moduler vara nyckelkomponenter. PTO avser nya sätt att styra produktionen utan att behöva köpa utrustning som används för att sedan kasseras. I framtiden kommer industrimaskiner leasas eller hyras in och kommer även att konfigurera sig själva autonomt. Först när utrustningen blivit helt föråldrad skickas den tillbaka till leverantören.

- ”Coopetition”-effekten. Principen om "coopetition", ett begrepp som lanserades på 1990-talet, är en metod för att sammanföra företag med gemensamma intressen så att de samarbetar för att uppnå en mer högvärdig produktion.  

- Tillverkning i molnet. För att klara att hantera de ökande datavolymer och snabbt föränderliga kundkrav, måste beslutsfattare ha ständig tillgång till den allra senaste datan och rapporter från fabriksgolv och andra viktiga källor. Om kommunikationsverktygen fallerar blir verksamheten lidande. Därför inser fler och fler de uppenbara fördelarna med att införa en molnbaserad plattform som en integrerad informationsportal, tillgänglig när som helst, var som helst. En aktuell trend inom cloud computing är pay-as-you-go-modellen.

 - Metrologiekvationen. Den mest lovande forskningen inom produktionsmetrologi är utvecklingen av in-line-metrologimetoder och verktyg som är kombinerade med strategisk mätning och planering. Det senare är en nyckelfaktor för att minska kostnaderna i monteringsprocessen på grund av dålig kvalitet, vilket kan leda till besparingar på så mycket som 40 procent av den totala produktionskostnaden.

 - Adaptiv schemaläggning. "Just in time" är en tillverkningsprincip som funnits i många år, men få företag har infört konceptet. Ett verktyg som skulle kunna ändra på det är DRP-system, ”Demand Responsive Planning”, som tillhandahåller ett snabbt sätt att kontrollera arbetsbelastning genom att systematisera verksamhetsflöden.

 - Överbrygga klyftan från PLC till modernare system. De flesta stödsystem inom industrin idag är baserade på PLC - en teknik som utvecklades på 1960-talet. Nu är hög tid att investera i flera steg för att införa mer responsiva och självoptimerande system anpassade till förändrade produktsortiment och leveranser.

 - Total uppkoppling (”total connectivity”). Att skapa förutsättningar för total uppkoppling, vilket omfattar kundkrav, design, produktion och distribution, kommer att vara en viktig utmaning under de kommande åren. För att ett modernt produktionssystem ska arbeta effektivt måste alla data om en enskild produkt samlas in och analyseras i varje steg, och sedan vidarebefordras till rätt användare.

- Additiv tillverkning. Att minimera avfall i produktionscykeln är lika viktigt för lönsamheten som för miljön. Ekologiskt anpassade processer kommer att bli en fråga om konkurrenskraft under de kommande åren och ett brett spektrum av nya metoder testas nu och förfinas.

 

Annons

Annons