Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Kraftigt stigande priser på skogsmark i norra Sverige

Publicerad av
Simon Matthis - 26 jan 2018

LRF Konsult har summerat 2017 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige. I mellersta Sverige är prisbilden något stigande med stora regionala variationer. I södra Sverige har den tidigare kraftiga prisstegringen planat ut.

Högkonjunkturen i Sverige har fortsatt under 2017 och företag relaterade till skogsindustrin uppvisar goda resultat. Räntan har varit fortsatt rekordlåg och skogsägaren har fått bra betalt för sin råvara. Högkonjunkturen avspeglas i marknadens vilja att förvärva skog, men regionala skillnader förekommer.

När samtliga försäljningar av skogsmark summeras, som LRF Konsult förmedlat under 2017, visar statistiken att riksgenomsnittet stigit till ett genomsnittspris om 415 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång om 3,8 procent.

I norra Sverige har priset på skogsmark stigit, efter en längre tids kräftgång I Jämtland, Västernorrland, Norrbottens- och Västerbottens kustland har genomsnittspriserna stigit uppemot 15 procent. I norra Norrlands inland har marknaden köpt skogsmark för något lägre nivåer, vilket gör att genomsnittspriset för skogsmark i norra Sverige landar in på 276 kr/m³sk, vilket motsvarar en uppgång med hela 11,7 procent.

- Den tendens vi såg redan vid halvårskiftet, att marknaden värderat upp skogsmark i stora delar av norra Sverige, fortsatte under andra halvåret 2017, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

I mellersta Sverige från Gävleborg och Dalarnas län ner till Södermanland och Värmland inklusive nordvästra delen av Västra Götaland har priset för skogsmark stigit 2,6 procent till genomsnittspriset 415 kr/m³sk.

- Det utgör en uppgång för helåret men en tillbakagång sedan halvårsskiftet. I delar av Värmland är investeringsviljan från våra grannar i Norge inte lika stor som tidigare, jaktvärdet värderas generellt lägre än tidigare, importen av skogsråvara från Norge påverkar, liksom det faktum att antalet tillköp (när grannen utökar sitt fastighetsinnehav) har varit färre under 2017, säger Markus Helin.

I Dalarna och Gävleborg har priset på skogsmark stigit 13,5 procent medan prisbilden iStockholm och Södermanland respektive i Uppsala, Västmanland och Örebro varit i det närmaste oförändrad med prisuppgångar med 1 respektive 2,2 procent.

Efter flera år av kraftigt stigande priser har en prisutjämning skett i södra Sverige under 2017. Genomsnittspriset är i det närmaste oförändrat med en måttlig ökning om 0,2 procent till ett genomsnittspris om 613 kr/m³sk. I västra Götaland och Östergötland har priserna stigit. I Jönköping, Kalmar och Kronobergs län är prisbilden i det närmaste oförändrad medan genomsnittspriset i Blekinge, Halland och Skåne vänt nedåt under 2017.

- Det är en förvånande uppgift med tanke på vilket köptryck som råder i regionen. Mäter vi istället priset som kronor per hektar i Skåne, Halland och Blekinge visar statistiken istället på en uppgång från 105.000 kr/hektar till 108.000 kr/hektar i genomsnitt. Detta bekräftar att 2017 års försäljningar av skog i Skåne, Halland och Blekinge har haft högre virkesvolym jämfört med tidigare år, säger Markus Helin

LRF Konsults bedömning är att marknaden för skogsfastigheter kommer vara fortsatt stabil 2018 med en prisbild kring nuvarande nivåer men med regionala skillnader och differentierad prisbild.