Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

SCA ökade nettoomsättningen med 8 procent

Publicerad av
Simon Matthis - 01 feb 2018

SCA har släppt sin bokslutsrapport för perioden 1 januari-31 december 2017. Enligt den ökade nettoomsättningen ökade med 8 procent. I ett pressmeddelande kommenterar koncernen rapporten så här:

”2017 var ett starkt år för SCA, med generellt en god efterfrågan och prisutveckling inom alla segment och geografier. Omsättningen ökade med åtta procent och justerad EBITDA ökade med femton procent. De största bidragen till denna förbättring kommer från kraftliner och trävaror. Resultatförbättringen har skett trots projektkostnader kopplade till den stora investeringen i Östrands massafabrik, mer omfattande underhållsstopp än 2016 och tillkommande kostnader för SCA efter delningen.

Marknadsutvecklingen har under 2017 varit positiv för alla SCAs produkter, förutom tryckpapper där marknaden har varit stabil. Under slutet av året har marknaden för tryckpapper förbättrats något. För trävaror, massa och kraftliner har det skett prisökningar under året. Dessa prisökningar har genomförts successivt. Priset för tryckpapper minskade under första halvåret och har varit stabilt under andra delen av året.

Produktionen har varit stabil under 2017. Massaproduktionen var på en något lägre nivå än 2016 till följd av det pågående expansionsprojektet och längre underhållsstopp. För trävaror och papper var produktionen 2017 högre än året innan.

Resultatet för segment Skog var högre än 2016, framför allt beroende på högre leveranser av virke från egen skog. Virkespriserna var under året stabila, liksom virkesförsörjningen till SCAs industrier.

Inom segment Trä förbättrades resultatet väsentligt, beroende på högre priser, en stark produktion och högre volymer. Efterfrågan på trävaror har utvecklats positivt på alla SCAs huvudmarknader, drivet av en stark byggkonjunktur och en växande renoveringsmarknad.

Lägre leveransvolymer inom massasegmentet resulterade i ett lägre resultat jämfört med 2016. Längre underhållsstopp och kostnader som var kopplade till den stora investeringen i Östrands massafabrik påverkade resultatet negativt. SCA investerar 7,8 miljarder kronor i en fördubbling av produktionen av blekt barrsulfatmassa. Projektet ligger på såväl budget, som tidtabell. I juni 2018 tas den utbyggda fabriken i drift och kommer därefter att successivt köras upp till full kapacitet.

Resultatet för segment papper förbättrades kraftigt. Resultatförbättringen kommer framför allt från den positiva utvecklingen på kraftlinermarknaden med tre prishöjningar under 2017. En stabil produktion i kombination med en stark marknad bidrog till ett gott resultat. I Obbolas kraftlinerbruk var produktionen rekordhög under 2017. För tryckpapper fortsätter den strukturellt minskande efterfrågan. Kapacitetsneddragningar under året motverkade nedgången något.”