Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Värdefulla bryn mellan skog och jordbruksmark behöver skötas bättre

Publicerad av
Simon Matthis - 12 apr 2018

Det finns värdefulla och till viss del okända miljöer mellan skog och jordbruksmark, så kallade brynmiljöer,  som behöver skötas bättre än i dag för att deras värden för miljö och produktion ska utvecklas. Det handlar om variationsrika miljöer med lövträd, buskar, blommor och gläntor. Det visar en analys av övergångszonerna mellan skogs- och jordbruksmark som en rad myndigheter gjort tillsammans.

− Utredningen visar att vi behöver prioritera insatserna för värdefulla och variationsrika brynmiljöer eftersom de bidrar till så många värden. Det handlar både om att sköta befintliga miljöer och att skapa nya. Vi behöver tillsammans med jord- och skogsbruket öka takten i det arbetet, säger Lisa Karlsson på Jordbruksverket.

I dag består många övergångszoner av tvära övergångar mellan skogs- och jordbruksmark och inte av variationsrika bryn med olika arter lövträd och buskar. Utredningen ger flera förslag till åtgärder för att skapa och sköta fler värdefulla brynmiljöer i de här zonerna. De handlar om att:

- Fortsätta arbeta med skogssektorns målbilder för hänsynskrävande biotoper

- Informera om möjligheterna till ersättning för skötsel

- Uppmärksamma brynmiljöer inom rådgivning och kompetensutveckling

- Uppmärksamma brynmiljöer inom nyckelbiotopsinventeringen

- Variationsrika bryn levererar ekosystemtjänster

Variationsrika brynmiljöer är betydelsefulla för många växter och djur, och är också en del av kulturarvet och landskapsbilden. Miljöerna kan bidra till många ekosystemtjänster, bland annat gynnar de nyttodjur som bidrar med pollinering och biologiskt växtskydd till åkermarkens grödor. De kan också ge vindskydd, skydda skogsplantor mot frost och bidra till viltvården i landskapet. Vid naturvårdande skötsel och restaurering kan de också bidra med klenvirke och ved, dvs. råvara från skogen.

Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark är ett gemensamt ansvar för flera myndigheter. På uppdrag av Miljömålsrådet har Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning tillsammans identifierat utmaningar och möjligheter inom informativa, juridiska och ekonomiska styrmedel för att bevara, skapa och sköta bryn.

Arbetet med att sköta och skapa variationsrika brynmiljöer bidrar till att nå de nationella miljömålen, målen för kulturmiljöer och friluftsliv samt Agenda 2030 och de globala målen.