Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Minskat förtroende för myndigheter bland skogsägare

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 20 aug 2018

Av rapporten Framgångens missnöje i skogspolitiken, framtagen av Södra, som bygger på intervjuer med 900 skogsägare och ett 30-tal djupintervjuer, framgår det att vi står inför en förtroendekris. Södras medlemsanslutna skogsägare anser att staten intensifierat sin reglering med mer detaljstyrning och lagtillsyn, vilket underminerar skogspolitikens devis ”frihet under ansvar”.

Författare är Johan Smedin, som läser statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och som under våren 2018 praktiserat på Södra. Rapporten undersöker hur medlemmarna i Södra upplever dagens statliga styrning och myndighetsutövning. Arbetet rör vid centrala samhällsaspekter som respekten för äganderätt, tilliten till myndigheter samt balansen mellan produktion och naturvård i skogen.

– Skogsägarnas generella tillit till Skogsstyrelsen är idag god. Samtidigt ger rapporten en bild av utvecklingen mot allt mindre av samarbete, samsyn, frivillighet och förankring vilket också lett till ett ökat antal intrång i ägande- och brukanderätten, säger Södras medlemschef Gustav Tibblin.

Skogsägarna anser att Skogsstyrelsens implementering av skogspolitiska policybeslut underminerar 1993 års skogsvårdslagstiftning och dess skogspolitiska mål. Balansen mellan miljömålet – och produktionsmålet utmanas av ett allt större miljöintresse. Miljöorganisationer får företräde i debatten och tjänstemän färgas av sin egna privata intressen vid definiering och implementering av lagstiftningen.

– Tilliten mellan människor och förtroendet för offentliga institutioner är en starkt bidragande orsak till att vi lyckats på så många områden i Sverige. Det finns goda förutsättningar att rädda relationen med skogsägarna, men det kommer att krävas en ökad medvetenhet och förändringar om den negativa trenden ska vända, säger Gustav Tibblin.

Annons

Annons