Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

Foto: Sonali Ranade
Foto: Sonali Ranade
Publicerad av
Simon Matthis - 16 jan 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet, Uppsala universitet och Science For Life Laboratory.

 

Forskningen ska i förlängningen möjliggöra nya effektiva metoder för att på ett hållbart sätt öka produktionen av skogsråvara, en viktig pusselbit i övergången från en olje- och kolbaserad ekonomi till en framtida hållbar biobaserad och koldioxidneutral ekonomi.

 

– Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har redan gjort stora och viktiga satsningar inom skogsbioteknik och skogsgenomik som har lett till att SLU och Sverige har en ledande position inom dessa områden. Det är mycket glädjande att stiftelsen på detta sätt erkänner betydelsen av skogsforskningen vid SLU och tillåter oss att bygga vidare och utveckla denna forskning för framtiden. Det här är en ytterligare bekräftelse på vår excellenta skogsforskning och dess betydelse för en hållbar framtid, säger Karin Holmgren, rektor vid SLU.

 

Projekten inom skogsproduktion och skogsskötsel, koordineras av professor Tomas Lundmark, SLU och projekten inom trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik koordineras av professorerna Ove Nilsson vid SLU och Ulf Gyllensten vid Uppsala universitet.

 

Dessa nya satsningar ska ge ett samlat grepp om grundforskning ämnad att förstå de underliggande förutsättningarna för skogstillväxt utifrån ett genetiskt, fysiologiskt och skogsskötselmässigt perspektiv, enligt professorerna Ove Nilsson och Tomas Lundmark.

 

Forskningsprojektet runt trädgener och skogsbioteknik syftar till att identifiera nya gener som kontrollerar trädens tillväxt och vedbildning.

 

En del av detta projekt är uppförandet av en helautomatisk fenotypningsanläggning vid Umeå Plant Science Centre (UPSC), en centrumbildning som drivs gemensamt av SLU och Umeå universitet. I denna anläggning kan hundratals träd odlas på löpande band medan deras tillväxt och andra egenskaper mäts automatiskt. Anläggningen blir unik inom trädforskningen.

 

De andra projekten runt genomik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet och Science for Life Laboratory, bygger vidare på det stora, av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierade, projekt som ledde till den första kartläggningen av arvsmassan hos ett barrträd, nämligen den svenska granen. I det nya projektet kommer en ny, kraftigt förbättrad version av kartläggningen att göras samtidigt som också den svenska tallen får sin arvsmassa kartlagd.

 

Vidare kommer variationen i arvsmassorna hos tusentals granar och tallar kopplade till de svenska barrträdsförädlingsprogrammen att kartläggas. Detta kan ge ge viktiga grundforskningsverktyg för att förstå trädens naturliga variation, samtidigt som den tillåter utvecklandet av nya effektiva verktyg för trädförädling, så kallad genomisk selektion. Denna del av projektet sker i nära samarbete med forskningsinstitutet Skogforsk.

Annons