Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Bioekonomin gör starkt avtryck i regeringsöverenskommelsen

Foto: Skogsindustrierna
Foto: Skogsindustrierna
Publicerad av
Simon Matthis - 21 jan 2019

Skogsindustrierna konstaterar att överenskommelsen mellan S, C, L och MP innehåller flera positiva besked för skogsindustrin och för tillväxt i bioekonomin.

Branschorganisationen konstaterar att S, C, L och MP vill verka för en utveckling av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Det är glädjande att skogsnäringens betydelse för en hållbar utveckling ges stort utrymme i överenskommelsen. Vi välkomnar att partierna ska utreda hur äganderätten till skogen ska stärkas och att den utökade nyckelbiotopsinventeringen inte återupptas. Vi kommer följa de utredningar som aviserats noga. Jag hoppas att min oro för att de drar ut på tiden kommer på skam och att vi istället får snabba och konkreta beslut. Det behövs för att skogsnäringen ska kunna accelerera bioekonomins utveckling, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Bioekonomins tillväxt kommer också gynnas av att partierna vill öka träbyggandet och ställa minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Det späder på optimismen hos alla de aktörer som investerar för ett ökat industriellt träbyggande.

Partierna betonar vikten av drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet. Särskilt glädjande är enligt Skogsindustrierna att en långsiktig underhållsplan föreslås. Övergången från fossilt till biobaserat innebär att samhällets behov av skogsråvara kommer att öka och därför är det viktigt att frågor som vägars bärighet och tjälsäkring lyfts fram i överenskommelsen.

Skogsindustrierna betonar dock att det är angeläget att de förslag på så kallad grön skatteväxling som överenskommelsen aviserar föregås av en ingående konsekvensanalys för att säkerställa att de inte motverkar en utveckling mot ökad fossilfrihet och cirkularitet.

– En skatt på avfall riskerar att slå undan fötterna på Fiskeby Board i Norrköping, som har en unik teknik för att återvinna mjölkförpackningar och andra vätskekartong genom att separera pappersfibrerna från den tunna plastbarriären, säger Carina Håkansson.

Annons