Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

 Skogsmarksberedning innebär exponering för bakterier och mögel

Publicerad av
Simon Matthis - 19 mar 2019

Sjukligheten bland markberedarförare och skogsplanterare i Finland ökar under våren, när de arbetar i skogsföryngringsområden. Detta antas bero på att avfall från höstens och vinterns avverkningar som lämnats kvar på marken orsakar dammbildning, när avfallet avlägsnas inför markberedning och plantering av trädplantor. I en undersökning utförd av Arbetshälsoinstitutet konstaterades att hyggesavfall innehåller stora mängder bakterier och mögel, som i samband med markberedning orsakar höga koncentrationer av luftföroreningar. Exponering för föroreningar kan undvikas genom att hålla dörren och fönstren till förarhytten stängda, rengöra luftfiltren ofta och utföra arbetet på vindsidan.

Inandning av luftföroreningar kan leda till hälsoproblem för markberedarförare och planterare, t.ex. i form av feber och luftvägssymtom.

I Arbetshälsoinstitutets utredning var luftkoncentrationerna av framför allt mögelssvampar, trädamm och endotoxiner från gramnegativa bakterier så höga att de överskred de indikativa gränsvärdena för koncentrationer som har befunnits skadliga. När sommaren framskrider och hyggesavfallet torkar, minskar framför allt mängden endotoxiner (bakteriegifter).

Hyggesavfallet innehåller emellertid mögel och bakterier också under andra tider. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika inandning av damm och förhindra att damm tränger in i förarhytten, framhåller utredningen.

Annons

Annons