Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Ökade kostnader och intäkter i skogsbruket

Foto: Lars Eliasson, Skogforsk
Foto: Lars Eliasson, Skogforsk
Publicerad av
Simon Matthis - 19 jun 2019

Jämfört med 2017 ökade skogsbrukskostnaderna med 6 procent 2018. Samtidigt ökade virkesvärdet vid bilväg med 8 procent, vilket totalt sett ökade lönsamheten för skogsägarna. De totala avverkningskostnaderna ökade under 2018, huvudsakligen beroende på en ökning i de indirekta kostnaderna. Det visar färsk statistik från Skogforsk.

I normala föryngringsavverkningar och gallringar, det vill säga där avverkningen inte innefattat storm eller brandskadad skog, var ökningen i de direkta drivningskostnaderna låg och de senaste åren har kostnadsutvecklingen för de direkta avverkningskostnaderna följt konsumentprisindex. I föryngringsavverkning ökade de direkta drivningskostnaderna med 2-4%, vilket till stor del förklaras av att medelstamsvolymen minskade jämfört med 2017. Gallringskostnaderna ökade med drygt 3% i norra Sverige och minskade med 1% i södra Sverige.

– Det var ett besvärligt år vädermässigt. I norr försvårade snön avverkningarna under början av året, medan man hade det blött i söder, vilket båda syns i statistiken. Och den varma, torra sommaren ledde till stillestånd på grund av brandrisk, säger Lars Eliasson, forskare på Skogforsk.

Annons

Annons