Här byggs norra halvklotets största massabruk

Staden Kemi i landskapet Lappland i Finland har drygt 20 000 invånare. På bilden syns centrum med pappersbruket i bakgrunden. Foto: Wikimedia Commons
Så här kommer den nya bioproduktfabriken se ut. Projektet har föregåtts av flera års planering och investeringsbeslutet togs tidigare i år. Ill: Metsä Fibre
Massabruket kommer kraftigt öka efterfrågan av massaved i norra delen av både Finland och Sverige, med en nästan dubbelt så stor massavedsförbrukning som det nuvarande bruket – upptill 7,6 miljoner kubikmeter. Bild: Metsä Fibre
Bioproduktfabriken i Äänekoski, som invigdes 2017, har tjänat som modell för satsningen i Kemi. Bild: Metsä Fibre

I Kemi i norra Finland, nära svenska gränsen, bygger Metsä Fibre en bioproduktfabrik för 1,6 miljarder euro. Det ska vara den största investeringen inom skogsindustrin i Finland någonsin och fabriken - som ska så klar redan till slutet av 2023 och kommer att ersätta den befintliga anläggningen i Kemi - kan bli Nordens största massabruk.

 

Fabriken i Kemi kallas för en bioproduktfabrik, i likhet med megainvesteringen i Äänekoski för ett par år sedan. Det framgångsrika konceptet har uppenbarligen gett Metsä Fibre blodad tand.

Exemplet Äänekoski

Bioproduktkonceptet, som är vägledande för hur Metsä Fibre förnyar sina fabriker, baseras på ”resurssnål användning av träråvara och sidoströmmar i produktionen”. I konceptet ingår att utnyttja träråvaran och produktionsströmmarna till max i olika produkter och därmed ersätta fossilbaserade material och fossila bränslen.

Föregångaren bioproduktfabriken i Äänekoski ligger i mellersta Finland. Den invigdes 2017 och nådde full kapacitet 2018. Där produceras i dag förutom barr- och björkmassa till exempel tallolja och terpentin och man överväger nu att lägga till lignin och textilfiber till sin palett av biprodukter.

Med en produktion på 1,3 miljoner ton massa om året räknas Äänekoski som det största massabruket i Nordeuropa, men Kemi-fabriken kommer att växa om Äänekoski - med en kapacitet på 1,5 miljoner ton massa.

Samma projektdirektör

Metsä Fibre skriver att bioproduktfabriken i Äänekoski används som referens för förprojektet i Kemi. Projektdirektören för Kemi-projektet, Jari-Pekka Johansson, axlade också den rollen i Äänekoski.

Modellen för att genomföra projektet kommer i stort sett att vara densamma som i Äänekoski, säger han i ett pressmeddelande.

– Vi kommer att införa alla de goda aspekterna av Äänekoski-erfarenheten i Kemi och naturligtvis också tänka över de frågeställningar där det finns utrymme för förbättringar, säger Johansson som betonar att nyckeln till ett framgångsrikt projekt är att hålla tidplanen:

– Som projektledare följer jag noga hur projektet framskrider och ingriper omedelbart om jag upptäcker några avvikelser.

Virke från Sverige

Fabriken i Kemi ska stå färdig redan till slutet av 2023, efter flera års planering. Det av många länge emotsedda investeringsbeslutet togs dock först i år.

Massabruket kommer att förbruka nästan dubbelt så mycket massaved som det nuvarande – upptill 7,6 miljoner kubikmeter, vilket är 4,5 miljoner mer än man nu gör av med.

Närheten till Sverige – det är bara 23 kilometer till Kemi från den svenska gränsen – gör att skogsägare i Tornedalen kan räkna med ökad efterfrågan på virke från Finland. Metsä-koncernen är en skogsägarförening och virkesförsörjningen står framför allt från medlemmarna för, men bolaget uppger att på sikt kommer virkesinköpen till Kemi-bruket att expandera till Sverige, varifrån man uppskattar att man kommer att behöva hämta en miljon kubikmeter råvara årligen.

Satsningen kan även generera många arbetstillfällen på den svenska sidan, skriver Haparandabladet, då det i hela värdekedjan, inklusive skogsavverkning, väntas tillkomma 1500 nya jobb. Antal anställda vid fabriken uppskattas till 2500. Under själva byggfasen räknas man med att projektet ska ge 15 000 personer jobb.

Ökar Finlands export

Investeringen har också betydelse för hela Finland. Det årliga värdet av Finlands export väntas till exempel stiga med cirka 0,5 miljarder euro. Bruket kommer också bli en betydande elproducent. Målsättningen är att producera två terawattimmar i bruket, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av Finlands totala elproduktion.

Ilkka Hämälä, vd och koncernchef för Metsä Group, uttrycker i ett pressmeddelande tacksamhet över att den finska regeringen i en tilläggsbudget för 2020 tillskjutit extra medel till investeringar i transportinfrastrukturen i norra Finland.

– Det offentligas åtagande att utveckla infrastrukturen som stöder bruksverksamheten är mycket viktigt, tillägger Hämälä.

Fossilfri produktion

Produktionen i bruket kommer att vara helt fossilfri, utlovar Metsä Fibre.

– Inga fossila bränslen kommer att behövas vid produktionen och förnybar energi i form av el, träbaserade bränslen och värme kommer att säljas från fabriken till externa kunder, säger Ismo Nousiainen, vd för Metsä Fibre.

Självförsörjandegraden på el väntas bli hela 250 procent.

Under upphandlingen har Metsä Fibre haft som uttalat mål att anlita så många finska företag som möjligt och kan stolt berätta att finska företags andel i projektet uppgår till omkring 70 procent, även om svenska företag också får del av kakan. Bland de viktigaste partnerna under byggfasen nämns både ABB och Afry.

Projektet ska också gynna mindre, lokala företag genom en köparstyrd upphandling av underleverantörer. För lokala företag kommer investeringen skapa ökad efterfrågan direkt kopplad till fabriksbygget, tror företaget.

Finansiering

Finansieringen av investeringen kommer ske med 40 procent eget kapital och 60 procent lån.

Det största lånet på 500 miljoner euro, med tio års löptid, garanteras till 80 procent av statliga Finnvera. Dessutom har Svenska Exportkreditnämnden (SKL), som normalt främjar svensk export, gått in med en 95-procentig garanti för ett lån på 200 miljoner euro med 10 års löptid.

Metsä Fibre har också beviljats ett lån på 200 miljoner av Europeiska investeringsbanken (EIB) och ett på 100 miljoner av ett antal privata banker. Till anläggningen i Äänekoski fick Metsä Fibre också stora lån från EIB.

De EIB-stödda delarna av projektet gäller framför allt produktion av förnybar energi under produktionsprocessen, liksom delar av miljöskyddsarbetet.

Äldre fabrik rivs

Förutom löv- och barrmassa kommer fabriken också att tillverka linerboard, som används i förpackningsmaterial.

Den nya fabriken kommer att ersätta den massafabrik som finns på samma plats. Denna kommer att rivas 2024 då den anses vara föråldrad. Den är den äldsta av Metsä Fibres fyra bruk i Finland och de tekniska lösningarna är mestadels från 1980-talet. En uppgradering skulle kräva omfattande investeringar under ett tiotal år och Metsä Fibre kom i en förstudie, som blev klar 2019, fram till att det bästa alternativet är att bygga en helt ny fabrik i dess ställe.

 

 

 

 

Konceptet bioproduktfabrik

Affärsmodellen för bioproduktfabriken bygger på ett partnernätverk där nya produkter uppgraderas i samarbete med olika aktörer. Företag i olika storlekar och i olika utvecklingsstadier specialiserade på exempelvis biomaterial och bioenergi är välkomna i det ekosystem som bioproduktfabriken utgör.

Enligt Metsä Fibre generar ekosystemet omfattande värdekedjor.

Införandet av nya processer i bioproduktfabriken skapar synergifördelar för hela systemet.

Bioproduktfabriken har nära samarbete med staden, till exempel samarbetar Äänekoski bioproduktfabrik med staden Äänekoski kring fjärrvärmeproduktion.

Det erbjuder också betydande möjligheter för små och medelstora företag att tillverka innovativa bioprodukter med högt mervärde.

Källa: Metsä Fibre

 

Fakta: Kemi bioproduktfabrik

Investering: Drygt 16 miljarder kronor

Produktion: 1,5 miljoner ton löv- och barrmassa

Elproduktion: 2 TWh

På samma plats har Metsä Board ett kartongbruk med en kapacitet på 420 000 ton kraftliner

Förbrukning av fiberråvara: 7,6 miljoner kubikmeter

Driftstart: Slutet av 2023

 

Text: Simon Matthis