EU slår ett slag för återanvändning av förpackningar

EU-kommissionen har nyligen lagt fram sitt lagförslag om förpackningar och förpackningsavfall. Målet med förslaget är att minska mängden förpackningsavfall och säkerställa att alla förpackningar på den europeiska marknaden antingen är återvinningsbara eller återanvändningsbara.

– Förordningen kommer att ha stor betydelse för att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, som är avgörande för den gröna omställningen. Fiberbaserade förpackningarna är och kommer att vara en viktig del i den, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produkfrågor på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Kai-Yee Thim understryker att de föreslagna målen för återanvändning bör fokusera på de användningsområden där cirkularitet behöver förbättras.

– Målen behöver vara baserade på en gedigen vetenskaplig utvärdering av såväl förpackningens som den förpackade produktens hela livscykel. De behöver även beakta skillnader mellan olika förpackningsmaterial, säger Kai-Yee Thim. Det är också av stor vikt att beakta andra aspekter som produktsäkerhet och vad som är tekniskt möjligt.

Det överordnade målet i lagförslaget är att minska förpackningsavfallet med 15 % till 2040 per medlemsland jämfört med 2018. Detta skulle leda till en total avfallsminskning i EU på cirka 37 % jämfört med ett scenario där lagstiftningen inte ändras. Det ska ske genom både återanvändning och återvinning.

CEPI, massa- och pappersindustrins europeiska branschorganisation, ser en risk i att ökad återanvändning får negativa konsekvenser för det som bör vara det överordnade målet, ökad cirkularitet, och betonar att återvinnings- och återanvändningsalternativen ska komplettera varandra.

”Prestandan för återanvändningssystem måste matcha den för pappers- och kartongindustrins återvinningsmodell. Särskilt bör målen i det nya förslaget koncentreras på marknader där cirkularitetsprestandan behöver förbättras, och beslut om att välja antingen återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar bör baseras på oberoende vetenskapligt baserade bevis på deras respektive miljöfördelar”, skriver CEPI.

– Det är viktigt att förstå att vi inte är emot återanvändning. Oberoende miljökonsekvensbedömning, som de fastställts i ramdirektivet för avfall, bör vara inriktad på om vi bestämmer oss för att återvinnings- eller återanvändningsalternativet.  Varken återvinningsföretag eller "återanvändare" skulle vilja ta ansvar för en misslyckad miljömodell, säger Jori Ringman, generaldirektör för CEPI.