Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i drift

Den nya bioproduktfabriken i Kemi är världsledande inom material-, miljö- och energieffektivitet, och ses som den effektivaste träförädlingsanläggningen på norra halvklotet. Foto: Metsä Fibre

Den största investeringen i Finlands skogsindustrin genom tiderna, Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i orten Kemi, togs i drift som planerat i september 2023. Anläggningen, som klassas som den effektivaste träförädlingsanläggningen på norra halvklotet, beräknas nå full produktion hösten 2024.

Text: Pierre Eklund
 

Den 20 september 2023 skrevs ett nytt kapitel i finsk skogsindustri när Metsä Fibre, en del av Metsä Group, driftsatte sin nya bioproduktfabrik i orten Kemi vid finsk-svenska gränsen. Tre månader senare har produktionen, som årligen ska producera 1,5 miljoner ton barrved- och lövvedmassa, fått upp farten. Full produktion beräknas dock nås cirka ett år efter driftstart.

– Vid uppstart av ett bruk av den här storleken står det redan klart att produktionsprocessen måste optimeras och att rätt processförhållanden måste eftersträvas för att säkerställa en kontinuerlig effektiv produktion och hög produktkvalitet, berättar Tomi Seppä, brukschef för bioproduktfabriken, på Metsä Fibres hemsida.

– Vi har arbetat aktivt med detta tillsammans med våra utrustningsleverantörer och arbetet har givit resultat. Kontinuiteten i produktionen, produktionsvolymerna och produktkvaliteten har utvecklats i rätt riktning.

Det var för nästan exakt tre år sedan, strax före jul 2020, som regionförvaltningsverket i norra Finland beviljade det sista tillståndet, ett miljö- och vattenförsörjningstillstånd, för Metsä Fibres nya bioproduktfabrik. Markförberedelser, rivning av byggnader från det gamla massabruket, och installation av flera el-, IT- och röranslutningar hade redan inletts sommaren 2019 och i början av 2021 startade byggnationen till en kostnad på runt två miljarder euro.

– Metsä Groups strategiska mål är att öka värdet på de finländska skogarna, att öka lönsam tillväxt tillsammans med kunderna, att öka produktionen av träprodukter som lagrar kol under lång tid, att ersätta produkter som tillverkas av fossilbaserade råvaror med träbaserade produkter, att sluta använda fossila bränslen och att öka produktionen av förnybar energi, förklarade Ilkka Hämälä, VD för Metsä Group när byggnationen startade.

b
Parallellt med bioproduktfabriken i Kemi har Metsä Fibrebyggt världens mest moderna sågverk i orten Raumo. Foto: Metsä Fibre

Avancerade system

Under byggnationen och färdigställandet av anläggningen installerades högteknologisk utrustning från leverantörer som Valmet, global utvecklare och leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. I samarbete med bland annat företaget Estanc, som tillhandahåller processutrustning, levererade Valmet stora delar av produktionsprocessen, från virkeshantering till balning samt lösningar för flödeskontroll och automationssystem för hela bruket.

– Genom att kombinera Valmets innovativa processteknik, automatisering och tjänster har vi levererat en lösning som representerar ledande hållbarhetsprestanda med minimerade utsläpp. Som ett exempel förbättras energieffektiviteten med ångintegrering mellan indunstning och rötkammare, och med nya massatorkningsfunktioner, berättade Sami Riekkola, affärsområdeschef för Pulp and Energy på Valmet i ett pressmeddelande i samband med leveransen.

– Brukets avancerade automationssystem och integrerade industriella internetapplikationer hjälper till att optimera produktionseffektiviteten.

De allra största komponenterna - barkningstrummor, titantorn, och indunstningsenheter på 510 ton - transporterades via pråm från djuphamnen i Ajos till inlandshamnen i Kemi och vidare till byggarbetsplatsen under första halvåret 2022. Trots stora säkerhetsåtgärder förolyckades en arbetare vid installationen av sodapannan. En av de största utmaningarna med projektet var tillverkningen och installationen av brukets 65 meter långa reaktortorn, och i mars 2022 installerades de första Estanc-tillverkade reaktortornen i anläggningen.

– För första gången i Estanc historia gjordes en del av tillverkningen i en inhyrd verkstad nära hamnen, så informationsutbytet och projektledningen på distans skapade ytterligare utmaningar. Lyckligtvis har Estanc stor erfarenhet av massa- och pappersindustrin, så det fanns inga oöverstigliga problem, säger Estancs projektledare Martin Lään.

 

b
Ilkka Hämälä, vd för Metsä Group. Foto: Metsä Fibre
b
Tomi Seppä, brukschef för bioproduktfabriken, på Metsä Fibre. Foto: Metsä Fibre

Cirkulär ekonomi

Hösten 2023 stod bioproduktfabriken i Kemi klar, byggd med bästa tillgängliga teknik, där den tekniska nivån överträffar EU:s BREF-krav inom miljöprestanda och reducering av miljöpåverkan. Anläggningen är en cirkulär ekonomi där träråvara och sidoströmmar från produktionen används för olika bioprodukter och bioenergi, och ersätter på så sätt fossilbaserade material och fossila bränslen.

– Bruket skapar en grund för utveckling av ett lokalt industriellt ekosystem med nya bioprodukter och partnerskap. Med den nya bioproduktfabriken blir vi en ännu starkare partner för våra kunders hållbara tillväxt, menar Ismo Nousiainen, VD för Metsä Fibre.

– Inga fossila bränslen kommer användas i produktionen, och förnybar energi i form av el, träbaserade bränslen och värme kommer säljas från bruket till externa kunder.

Tack vare effektiva kemiska kretslopp och miljöeffektiva lösningar är den nya bioproduktfabrikens utsläpp lägre än de gränser som anges i det gällande miljötillståndet för det nedlagda massabruket i Kemi trots en betydande ökning av produktionskapaciteten. Det nya bruket, som ska vara helt avfallsfri 2030, beräknas använda 7,6 miljoner kubikmeter virke per år, vilket är 4,5 miljoner kubikmeter mer än den gamla fabriken. Virkesanskaffningen sker huvudsakligen från Finland, men kommer i framtiden utvidgas till Sverige varifrån uppskattningsvis en miljon kubikmeter virke kommer anskaffas årligen. Järnvägstransporterna från statliga järnvägsbolaget VR ska stå för runt två tredjedelar av råvirkestransporten, det vill säga runt 5 miljoner kubikmeter per år. Transporterna drivs av VR:s senaste ellok från Vectron som kan hantera laster på upp till 2 500 ton, vilket innebär cirka 20 till 25 procent mer virke per tåg och mellan 8 och 10 tåg per dag.

– På brädgården har vi introducerat en ny teknik för att lossa vedråvaran och mata in den i processen, den första av sitt slag i världen. Att bygga och finjustera autonomin hos vedgårdens autonoma kranar och utbilda personalen kräver dock tid för att uppnå felfri drift, berättar Tomi Seppä.
– Även detta fortskrider enligt det planerade programmet, och effektiviteten och kvaliteten på virkesgårdsverksamheten förbättras hela tiden.

 

b
Med en kostnad på drygt två miljarder euro är bygnationen den största investeringen som den finländska skogsindustrin någonsin gjort i Finland. Foto: Metsä Fibre

Flera satsningar
Under produktionsprocessen produceras fabriken tallolja och terpentin samt 2 TWh förnybar el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för 100 000 eluppvärmda småhus. I samband med byggnationen av bioproduktfabriken har Metsä Fibre moderniserat och byggt bort flaskhalsar i kartongfabriken i Kemi, vilket kommer öka den årliga produktionskapaciteten av ytvit kraftliner med cirka 40 000 ton till 465 000 ton. Ökningen stärker bruket i Kemi som världens största producent av bestruken ytvit kraftliner, vars produkter används över hela världen som ytmaterial för wellpappförpackningar. Parallellt med byggnationen av bioproduktfabriken har Metsä Fibre byggt världens mest moderna sågverk i orten Raumo. Sågverket invigdes av Finlands dåvarande statsminister Sanna Marin i oktober 2022.

– De finländska skogarnas roll ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel är viktig i vårt utvecklingsarbete. Vi förbättrar ständigt metoderna för skötsel av ekonomiskogar för att värna den biologiska mångfalden och öka skogarnas positiva klimatpåverkan, anser Ilkka Hämälä.

– Ett livskraftigt skogsbruk skapar välstånd i hela landet. Vi tillverkar produkter för människors vardag av finländskt trä. Raumo sågverk och bioproduktfabriken i Kemi bidrar till alla dessa mål.

 

 

Metsä Fibre/Metsä Group
* Metsä Groups genomförda, pågående och planerade investeringar sedan 2015 uppgår till cirka sju miljarder euro. Koncernen har 9 500 anställda i 30 länder. Den nya bioproduktfabriken sysselsätter runt 2 500 personer i hela sin direkta värdekedja i Finland, varav cirka 1 500 är helt nya arbetsplatser.

* Bioproduktfabriken i Kemi, som invigdes i september 2023, ska producera runt 1,5 miljoner ton barr- och lövmassa samt många andra bioprodukter per år. Anläggningen kommer även producera 2,0 TWh förnybar el per år, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av Finlands totala elproduktion.
* I brukets slutna kretslopp återvinns vatten och kemikalier och återförs till processen för att användas igen.

* Bioproduktfabriken ökar det årliga värdet på Finlands export med cirka 0,5 miljarder euro, och den positiva årliga inkomsteffekten i Finland från virkesförsäljning och inhemska inköp är också cirka 0,5 miljarder euro.

* Trots att produktionskapaciteten vid den nya bioproduktfabriken är mer än dubbelt så stor som vid den gamla massafabriken överskrider den inte förra fabrikens miljötillstånd och utsläppsgränser och uppfyller kraven i avloppsvattentillståndet.
Källa: Metsä Fibre