Industriell digitalisering i vårt dagliga arbete - hur nyttjar vi det bäst?

Digitalisering är idag en viktig trend i industrin och bara ordet i sig skapar i många fall en viss förvirring hos många på våra arbetsplatser. Men det behöver inte vara så komplicerat, det är enkelt att börja där man står och stegvis förbättra sin digital förmåga. Hur kan vi då praktiskt nyttja denna nya verktygslåda på ett bra sätt för att skapa värde i vardagen? Det finns många möjligheter och metoder för en mer hållbar och effektiv process och industri.

Papper- och massaindustrin arbetar dagligen med att förbättra sin produktion, att öka sin produktivitet, öka tillgängligheten av sin process och sänka sina rörliga kostnader. Det handlar om lönsamhet, men också om att sänka sin påverkan på miljön. Parallellt utvecklas i snabb takt nya digitala teknologier och digitaliseringen av samhället är en global megatrend som vi alla känner av i vår vardag. Inom industrin pratas det ofta om industriell digitalisering, eller Industry 4.0, så till den grad att digitalisering börjar bli lite av ett slitet ord som många ställer sig frågande till. Sanningen är dock att det är en ny verktygslåda för industrin med stor potential att vara en central del av lösningen för industrin. Med relativt enkla medel och förhållandevis små investeringar kan många redan idag få fina resultat utan att tillämpa komplexa lösningar som artificiell intelligens. En stor utmaning är dock den mycket höga takt som idag sker kring den digitala omställningen vilket gör att många industrier som inte agerar riskerar att hamna på efterkälken.

Skapa värde av data

Kärnan i industriell digitalisering handlar om att dra nytta och skapa värden utifrån den data som finns. Vägen mot våra mål döljs ofta i förluster i det dagliga arbetet. Det kan exempelvis handla om transporter, väntetid eller att manuellt bearbeta information.

Genom att ta till vara på den information som existerar och finns i verksamheten, men som kanske inte är tillgänglig för alla, kan vi förbättra och öka effektiviteten. Har exempelvis underhållsavdelningen tillgång till produktionsplanen kan ett planerat underhåll läggas vid ett planerat produktionsstopp istället för att belasta värdefull produktionstid. Det kan t. ex. handla om en mindre åtgärd som kan utföras vid ett passande tillfälle.

Information finns oftast tillgänglig på något sätt, hos någon i organisationen som har tillgång eller kan ta ut en rapport ur ett system. Allt detta tar tid och beslut och åtgärder utförs med en fördröjning. Informationen kan därmed tyckas vara tillgänglig i teorin, men är ofta inte tillräckligt tillgänglig i praktiken.

Information i realtid
Genom att ha tillgång till data, information om produktion eller produkten, som är relativt eller tillräckligt ny, kan vi agera snabbare och i bästa fall proaktivt innan ett produktionsstopp inträffar. Ofta finns informationen i befintliga system, kanske i ett kontrollrum. En fördel för att spara tid är att informationen finns tillgänglig i mobila verktyg och alltså inte låst till en specifik plats. På så sätt kan outnyttjade möjligheter fångas upp i realtid, vilket blir en del i att nå krav på lönsamhet, effektivitet eller miljö. Det är denna typ av krav som bör styra våra lösningar och inte tekniken i sig. Produktionsansvariga behöver kunna fokusera mer och bli bättre kravställare. De bör fråga sig hur och på vilket sätt produktionen ska drivas samt hur kommunikationen med intressenter kring produktionen framöver ska ske.

 

Trender i allt

Processautomationen fortsätter att utveckla sensorer och instrument likaså, men vem drar nytta av denna förbättring? Vad ska vi göra med all den data som skapas och vem tar ansvaret? Är det produktionen eller är det IT-avdelningen? Frågorna är många och ofta faller rollen mellan stolarna och möjligheter försvinner på vägen. En lösning på detta kan vara att skapa en löpande analys av tillgängligheten som enkelt automatiseras på relevant utrustning.  På så sätt sparas mycket tid, samtidigt som färsk information och en sanning som alla kan utgå från levereras.

En oroväckande trend är att industrin förlorar värdefull erfarenhet i samband med pensionsavgångar. Tid till kunskapsöverföring finns inte, samtidigt som produktionen är mer komplex och kraven på effektivitet ökar. Olika former av beslutsstöd i system kan hjälpa industrier att hantera förlust av erfarenhet och vara ett stöd för befintlig personal att arbeta på bästa sätt, exempelvis genom att ha en gemensam och mer hållbar process över driften på anläggningen. Därigenom minskas skillnader mellan skiftlag, variationer i produktionen, kvaliteten förbättras och det blir lättare att få en stabil grund för förbättringsarbetet.

Ett exempel är vattenrening där det ibland är nödvändigt med luftning och ibland inte. Här kan digitalisering av mätning tillföra att systemet kan jämföra mätningar över tid och liknande förhållanden för att i rätt tid påkalla operatör för att se över att luftningen fungerar. Ett annat exempel är att monitorering av material och färdigt gods i olika positioner kan minska förluster och anpassa bemanning efter rådande förhållanden.

Genom att hämta in mätvärden och få en sanningsenlig bild av fördelningen av förluster, går det exempelvis att se var extra resurser behöver sättas in eller var en felaktig utrustning bör bytas ut.
En resursbrist vid ett Formel 1-lopp kan avgöra hela loppet i samband med ett däckbyte, likaså kan digital mätning hjälpa oss att tydligt se var tid kan sparas efter ett underhållsstopp.

Genom digitala mätningar skapas möjlighet till bättre planering för en tydligare bild av vilka resurser som krävs vid maskinens uppstart. Med rätt resurser på plats kan rätt kompetens ingripa direkt och kritiska händelser vid uppstart kan undvikas. Det sparar tid och tid är pengar. Efter att maskinen är uppe i fart kan de extra resurserna återgå till ordinarie uppgifter.

Enkelt och bra

Inom papper- och massaindustrin finns idag många återkommande arbetsuppgifter med manuell rapportering av åtgärder eller ett arbetspass. Denna tid är ibland svår att mäta men summerat blir det mycket tid som inte är värdeskapande. Genom att automatisera dessa arbetsuppgifter kan tiden istället användas till förebyggande underhåll och mer värdeskapande moment. För att kunna driva ett bra förbättringsarbete krävs i förstahand en organisation där alla inblandade parter arbetar på samma sätt och mot samma mål med processtyrning och underhåll. Digitalisering av detta bör därför handla om att göra informationen tillgänglig och synlig för alla som behöver informationen i nära realtid. På så vis kan åtgärder som ökar tillgänglighet prioriteras.

Det fina är att många att dessa åtgärder inte behöver vara speciellt kostsamma eller avancerade. Det finns många exempel på goda resultat genom enkla lösningar som att exempelvis göra redan befintlig information tillgänglig på rätt sätt utan krav på djup statistisk kompetens. Enkla åtgärder som skapar värde under en lång tid i det dagliga arbetet.

Digitala produktionssystem som idag har den kapaciteten, behöver vara byggda för den aktuella processen och vara anpassningsbara. Varje användare behöver kunna anpassa innehållet till sin vardag för att vara effektiva och därigenom kunna fokusera på ökad effektiviteten och resursanvändning.

Stegvis utveckling

Diskussioner kring industriell digitalisering sker ofta utifrån ett fokus på teknik. Avancerade teknologier så som artificiell intelligens (AI), Machine learning (ML) och Virtual reality (VR) hamnar ofta i fokus. Tekniker som dessa utvecklas i rasande fart och vi letar ofta efter avancerade lösningar som dessa även om vi kanske inte är redo för dem i industrin, åtminstone inte som bred implementering. Fokus bör istället ligga på behov i vardagen och vägen framåt bör ske stegvis genom att börja att använda existerande resurser och datakällor och därmed stegvis öka komplexiteten för att sedan vara redo för nästa tekniska kliv. En utmaning för många industriägare är dock att kunna skapa denna färdplan och veta vilka steg man bör ta när. Hur ska man balansera komplexitet och effekt vid olika digitala åtgärder och vilka är de lågt hängande frukterna? Vilken leverantör och lösning ska man välja? Hur ska man orka göra detta samtidigt som man varje dag ska driva en effektiv produktion? På vissa håll finns säkert svårigheter att finna rätt kompetenser att driva denna typ av jobb. Det är just denna typ av frågor som vi på ÅF Pöyry diskuterar och hjälper våra kunder med varje dag.

Det finns en sak som är säker, industriell digitalisering kommer att ske och den kommer påverka oss alla, så låt oss tillsammans dra nytta av denna transformation.

Förtattare: 

David Andersson, Section Manager Industrial Digitalization,
Mikael Ankerfors, Head of Smart Site Global Solutions,
AFRY (tidigare ÅF Pöyry, Process Industries Division)