Starkt helårsresultat för Södra trots försämrad marknad

Foto: Södra

Södra redovisar ett starkt rörelseresultat för 2019 på 2 582 MSEK (4 508). Nettoomsättningen uppgick till 23 183 MSEK (24 230). Styrelsen föreslår en vinstdelning på 1 068 MSEK och lägger samtidigt fram en ny koncernstrategi för de kommande åren.

 

– Den globala ekonomin mattades av efter flera år av stark efterfrågan och god prisutveckling. Södras rörelseresultatet för helåret 2019 är utifrån rådande marknadsförutsättningar mycket starkt i ett historiskt perspektiv. Skogssektorn har varit och kommer att vara en cyklisk bransch, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

 

Södras industrianläggningar ökade leveransvolymerna av huvudprodukterna marknadsmassa och sågade trävaror under en dramatisk prisnedgång.

 

– Södras finansiella nyckeltal och starka kassaflöde innebär god motståndskraft i sämre tider.  Styrelsens förslag till vinstdelning på 1 068 MSEK är dessutom ett kvitto på den styrka och framtidstro som finns i Södra, fortsätter Lars Idermark.

 

Under året har Södra haft stora utmaningar i hanteringen av de massiva angreppen som granbarkborren orsakat. De kraftfulla och nödvändiga insatserna innebar ökade kostnader.

 

– Det finns all anledning att se positivt på framtiden i ett längre perspektiv. Konjunkturer växlar över tiden men den underliggande efterfrågan av skogsbaserade produkter kommer långsiktigt att öka, inte minst drivet av ökat välstånd i världen och befolkningstillväxt.  Resultatmässigt kommer 2020 att bli ett svagare år på grund av osäkerhet kring konjunktur- och prisutveckling för marknadsmassa och sågade trävaror. Det gör att Södra fokuserar på områden vi kan påverka såsom produktivitetshöjande åtgärder, produktutveckling, innovationer och fortsatt utveckling av våra kundrelationer, säger Lars Idermark.

 

Under 2019 har en ny koncernstrategi för de kommande åren arbetats fram. Kärnan i den nya koncernstrategin bygger vidare på de senaste årens framgångsrika utveckling med kraftiga tillväxt- och lönsamhetsförbättringar tack vare omfattande investeringar och omstruktureringar av verksamheten.