Åtta projekt beviljas medel i Bioinnovations snabbspår

Sofie Allert på Swedish Algae factory vid algodlingar. Foto: Swedish Algae factory/Gustaf Iziamo

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har åtta projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning.  

I en utlysningsform som BioInnovation kallar Hypotesprövning stödjer programmet under sex månader mindre forsknings- och innovationsprojekt som fångar upp nya visionära idéer som har potential att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi. Det innebär att osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2020;

- Transparent papper i förpackningsapplikationer, leds av BillerudKorsnäs

- Miljövänligare polymer för cellulosabaserad oljeabsorbent, leds av Biosorbe

- Utveckla och tillverka en återförslutbar konsumentförpackning baserad endast på biomaterial, leds av RISE IVF

- Hållbar ytskyddsbehandling av virke för kostnadseffektivt byggande, leds av Holmen

- Framtidens skidhjälm baserad på hållbara material, leds av Future Eyewear

Projekt som visat sig lyckosamma i första steget kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering för att utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt.

Under våren 2020 har tre projekt beviljats medel för att arbeta vidare i steg 2.

- Förbättring av verkningsgraden hos solceller och solpaneler med hjälp av biobaserat material från alger

– Inom projektet jobbar vi mot högre effektivitet hos solpaneler för att göra förnybar energi mer konkurrenskraftig. Genom att nyttja biobaserat material bidrar vi även till övergången mot en mer biobaserad industri, säger projektledare Sofie Allert, vd på Swedish Algae Factory.

Projektet har en total budget på 3,8 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.

- Tall-oljebaserade vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor

– För att möta ökad medvetenhet hos konsumenter, lagkrav och larm om klimatförändringar krävs innovativa framsteg inom produktionen av träpanel. Detta för att minska fossilberoende, utsläpp av växthusgaser och negativa hälsoeffekter av formaldehyd, som används i nuvarande bindemedel. Därför vill vi utveckla hydrofoba mixturer baserade på talloljefraktioner för industriell tillverkning av träfiberskivor som kan ersätta de petroleumbaserade vaxemulsioner som idag används av branschen, säger projektledare Stergios Adamopoulos, professor vid Linnéuniversitetet.

Projektet har en total budget på 8,5 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.

- Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplaster och fjädrar

– Polyuretanskum ingår i många av de produkter vi använder i vår vardag, som exempelvis madrasser, möbler och kläder. Nuvarande processer för tillverkning och avfallshantering av dessa skum bidrar på ett signifikant vis till både koldioxidutsläpp och nedskräpning i naturen. Vi hoppas och tror att våra material kan vara del av en lösning på dessa miljöproblem. Med en årlig global konsumtion av polyuretanskum om ca 10 miljoner ton, så är vår potentiella lösning även en mycket intressant kommersiell möjlighet, säger projektledare Edvard Hall, vd på Bioextrax.

Projektet har en total budget på 3,3 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.