Stora Enso lanserar biodiversitetsprogram i Sverige

Foto: Stora Enso

Stora Enso har lanserat ett biodiversitetsprogram för det svenska markinnehavet. Programmet omfattar över 30 aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden i företagets skogar i Sverige.

Stora Enso äger 1,4 miljoner hektar mark i Sverige, och är därmed en av landets största skogsägare.

”I och med biodiversitetsprogrammets tydliga mål till 2030 höjs nu ambitionerna avsevärt”, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande.

Några exempel på programmets aktiviteter är:

  • Död ved: Av de skogslevande arterna på rödlistan är över 40% beroende av död ved. Ett av Stora Ensos mål är att öka mängden död ved på vårt markinnehav med 40% till 2030.
  • Lövträd: Även lövträd utgör avgörande livsmiljöer för många arter. Till 2030 ska Stora Enso dubblera mängden lövträd i våra yngre skogar och plantera 700 000 björkar årligen.
  • Vatten: Den biologiska mångfalden i och kring vattendrag och våtmarker är oftast rik, eftersom många arter är beroende av vatten i olika levnadsstadier. Till 2030 ska Stora Enso identifiera och restaurera fyra större vattenlandskap, och bygga bort vandringshinder i alla värdefulla vattendrag på markinnehavet
  • Arter och livsmiljöer: En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med många andra känsliga arter. Genom att skydda paraplyarten skyddar man även övriga känsliga arter som finns i samma område. I biodiversitetsprogrammet fokuserar man på vitryggig hackspett, sandödla, rökdansfluga och raggbock, vilket i sig gynnar hundratals andra rödlistade arter.