Brittiska regeringens analys av återvinningsdata för papper kritiseras

Brittisk papperstillverkning. Foto: Confederation of (British) Paper Industries (CPI)

En granskning av data som används för att forma regeringens återvinningspolitik har väckt oro hos Confederation of Paper Industries (CPI) i Storbritannien. Trots att regeringen hävdar att blandade insamlingar inte påverkar återvinningsgraden av torra material, visar en granskning av Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) data motsatsen.

Kontamineringstalen för papper och kartong i blandade insamlingar är betydligt högre, cirka 15,5 procent respektive 12 procent, jämfört med separata insamlingar (1,1 procent och 4 procent). Regeringen håller dock fast vid sin ståndpunkt trots dessa siffror.

Regeringens slutsats stöds av en regressionsmodell med utvalda variabler. Men modellen exkluderar interaktioner mellan variabler, vilket kan begränsa förståelsen av faktorer som påverkar återvinningsgraden. Tillägg av saknad data introducerar ytterligare osäkerheter och fördomar i analysen.

Ifrågasatt påstående

Det är anmärkningsvärt att Defra inte har eller offentliggör återvinningsdata för mat- och trädgårdsavfall eller torra återvinningsbara material för de tio bästa kommunerna. Detta ifrågasätter grunden för Defras påstående att sex av de tio bästa kommunerna i termer av återvinningsgrad använder blandade insamlingar. Offentligt tillgänglig data tyder på att för vissa av de bästa kommunerna överstiger återvinningsgraden för mat- och trädgårdsavfall deras torra återvinningsgrad.

En tolkningsfråga

Tolkningen av information genom förutfattade meningar eller preferenser, anpassade för att stämma överens med förutbestämda uppfattningar, är ett riskabelt tillvägagångssätt för policyutveckling. Regeringens 2,5-åriga tidsplan för denna nivå och djup av analys väcker frågor om vikten som ges åt denna fråga.

- Det enkla sättet att analysera data, att välja en förenklad metod framför en mer nyanserad granskning och att ignorera oroande data om kontamineringens inverkan, kan få allvarliga konsekvenser och skada kvaliteten på det insamlade materialet. Att förlita sig på sådan data för politiska beslut blir en riskfylld proposition, anser CPI.

Källa: Confederation of (British) Paper Industries (CPI)