Rekordlångt underhållsstopp i Mönsterås massabruk

Underhållsstoppet i år var rekordlångt - hela 24 dagar – med 1200 externa entreprenörer på plats. Foto: Per Pixel Petersson/Södra
Massa från Mönsterås bruk. Södra hoppas i framtiden kunna öka produktionen i Mönsterås genom att ha färre men längre underhållsstopp. Foto: Eijer Andersson/Södra

Södra Cell Mönsterås har i år genomfört sitt längsta underhållsstopp under de senaste decennierna - hela 24 dagar.  Att stoppet blev så omfattande sammanhänger med att Södra på grund av pandemin fick dispens att skjuta på det underhållsstopp som skulle ha genomförts 2020 till i år. En mängd smittskyddsåtgärder vidtogs också under arbetet i våras, bland annat genom inrättandet av ett testcenter för snabbtester för Covid-19.

 

Enligt Södra har mångmiljonbelopp lagts på att skydda medarbetare och entreprenörer från smitta och vid planeringen tog man även lärdom av andra industrier som haft stora Covid-19-utbrott, som Northvolts nya batterifabrik i Skellefteå och LKAB i Gällivare.

Smittskyddsåtgärder

Inte mindre än 7000 antigentester gjordes på anställda och entreprenörer. Och smittskyddsarbetet gav utdelning – ytterst få smittfall konstaterades.

– Vi var ganska tidigt ute med snabbtester vid inpassagen. Det här har hållit smittan borta från sajten, men även om antalet smittade var få, räcker det med att en person är smittad för att klustersmitta med stora konsekvenser ska kunna uppstå, säger Tobias Runesson, underhållschef på Södra Cell Mönsterås.

Att smittsamma sjukdomar riskerar att sprida sig som en löpeld under just underhållsstopp har att göra med den ökade trängsel som lätt uppstår, då fler ska samsas på en begränsad yta. I Mönsterås var 1200 externa entreprenörer i arbete under underhållsstoppet, förutom anläggningens ordinarie personal.

Antigentesterna ingick i ett helt batteri av andra åtgärder, berättar Tobias. Alltifrån coronavärdar som ser till så att folk respekterar förhållningsreglerna, fler matplatser och utspridning av ankomsttider så att det inte blir köbildning – till införande av tredubbelt avstånd i omklädningsrummen. Man har även jobbat med att få ut all relevant information via appen SSG Entre.

 

Stoppstyrande projekt

Revisionsstoppet omfattade rena underhållsåtgärder som inspektion av utrustning, men också drifttagande av installationer och projektrelaterade uppgifter.

– Stoppstyrande var projektet för sodapannan. Där har vi bytt ut tryckkärlsdelar och byggt om sekundärluftsystemet för att få bättre förbränningsresultat, säger Tobias.

För sodapannan har mycket krut lagts på svetsarbeten och Södra har fått vända sig utomlands för att hitta svetskompetens, från Polen i första hand.

– Det är svårt få tag i svetskompetens i stora volymer i Sverige och vi har behövt 100 arbetare samtidigt. Det är svårt att hitta den mängden, säger Tobias.

Södras underentreprenörer har anlitat personal från minst åtta länder för olika arbeten under stoppet, som ställningsbyggare och isolerare. Från Finland och Valmet har också en hel del personal rest in för processkompetens.

 

Längre intervall mellan revisionsstoppen

Sodapannans status är också av kritisk betydelse för om Södra ska få genomföra revisionsstopp vartannat år i stället för varje, vilket de planerar för.

– Det viktiga för oss har varit att få en så god uppfattning som möjligt av statusen på sodapanna. Den är bestämmande för om vi ska kunna ha underhållsstopp med tjugofyramånadersintervall, säger Tobias som påpekar att de redan fått godkännande för det av inspektionsorganet Kiwa.

– Då är det också viktigt att vi inte gör några stora ingrepp på sodapannan som vi behöver kontrollera, tillägger han.

Med färre stoppdygn hoppas Södra kunna öka produktionen.

– Vi tror det är mer lönsamt med färre men längre stopp.

Nästa stora revisionsstopp sker dock redan nästa år, eftersom det var inplanerat sedan tidigare.

 

Ombyggnad av eftersileri

– Vi har också byggt om eftersileriet till en av torkmaskinerna för bättre kvalitet och renare pappersmassa, vilket ger bättre kvalitet för våra kunder.

Till det kommer en uppgradering av styrsystemet för torkmaskinen och massablocket. De har också passat på att byta ut en lång högtrycksångledning under stoppet.

– Så har vi installerat och tagit i drift två stora massatorn på torkmaskinerna. Dessutom har vi byggt om reservgassystemet, det vill säga uppgraderat kapaciteten för starkgaser. Systemet var underdimensionerat och nu har vi dimensionerat upp det med en reservbrännare.

 

AI-styrsystem i mesaugnen

Mesaugnen har också varit föremål för omfattande arbeten. Förutom utbyte av tätningar och ommurningar har ett nytt intelligent, AI-baserat styrsystem driftsatts. Det är ett externt AI som installerats i det befintliga DCS-systemet.

– Den hjälper operatören att optimera drifttillståndet. Den optimerar förbränningen genom att minska bränslekostnaderna och förbättrar kalkkvaliteten, förklarar Tobias Runesson.

Enligt Tobias finns just det systemet inte installerat i något annat massabruk.

Konkret består förändringen av att nya givare installerats.

– Vi kommer att tjäna miljonbelopp varje år på det, säger Tobias.

Kommer det då att leda till personalneddragningar?

– Nej, mer värdeskapande arbete för vår personal eftersom tid frigörs, säger han.

 

Få överraskningar

Under underhållsstoppen upptäcks inte sällan att utrustning är i sämre skick än väntat, men enligt Tobias har de den här gången varit förskonade från sådana tråkiga överraskningar.

– Just det här stoppet har varit förskonat från det.  Skydds- och säkerhetsmässigt har inga allvarliga incidenter skett heller. Skyddsombuden tyckte stoppet gick väldigt bra.

Kan coronaåtgärderna ha hjälpt till?

– Jag tror det. Hela mentaliteten från alla som var på sajten kan sägas ha varit mer riskmedveten. De är införstådda med att det är speciella tider och tänker till ett varv extra. Vi har haft lättare att få förståelse för de restriktioner vi infört, säger Tobias Runesson.

 

Fakta: Mönsterås massabruk

Södra i Mönsterås är ett kombinat, vilket innebär att här finns en egen hamn och ett sågverk.

- Produktionskapacitet: 750 000 ton barrveds- och lövvedsmassa

- Producerar även biometanol

- 400 anställda i massabruket

- 100 anställda i Mönsterås sågverk

- 40 anställda i hamnen