Sveaskog satsar på mer lövskog

Foto: Sveaskog

Sveaskog har antagit en ny inriktning för ett hållbart skogsbruk som har sin utgångspunkt i att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet. I den  ingår att gynna och bevara lövbestånd, särskilt på marker efter skogsbränder.

Därför genomför och planerar bolaget som en av sina åtgärder att öka variationen i skogarna - bland annat genom att gynna och utöka lövbestånden. Framförallt med björk men även med andra lövträd, som komplement till gran och tall som är vanligast i Sveaskogs skogar idag. Variationen av trädslag utgör ett skydd som gör att skogen klarar sig bättre mot olika påfrestningar, menar skogsbolaget.

- Blandbestånd och rena lövbestånd bidrar till att klimatanpassa skogen och ger ett högre ekologiskt värde. Inte minst bidrar det till ett vackert skogslandskap och ökad virkesskörd över tid, säger Erik Nyberg, skogsvårdsledare i Sveaskog.

Det ska vara särskilt gynnsamt att skapa ny skog med lövbestånd på brandfält, så kallade lövbrännor.  

- Den heta brandsommaren 2018 triggade många lövträdsarter att producera exceptionellt mycket frön sommaren 2019. Nästan alla lövträd är så kallade pionjärträdarter. Det innebär att de är anpassade för att sprida sig i stor skala vid större störningar i naturen som exempelvis vid brand. Det, tillsammans med ett relativt begränsat betestryck från älg, gör att vi nu har en unik möjlighet att skapa naturligt föryngrade lövskogar på delar av bränderna. Skogar som även innehåller en ny generation av asp och sälg, trädslag som ofta har svårt att växa upp till stora träd eftersom de är så begärliga för viltet, säger Erik Nyberg.