Massavedslagren har minskat

Foto: Skogsstyrelsen

Virkeslagren uppgick den 31 december till 8,7 miljoner kubikmeter vilket är en minskning med 4 procent jämfört med samma tid förra året, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Sett till sortiment har lagren av massaved och flis minskat medan lagren av barrsågtimmer ökat.

Lagren av barrsågtimmer ökade i slutet av 2021 till 3,5 miljoner kubikmeter den 31 december. Det var 16 procent mer än vid samma tidpunkt 2020 och 13 procent mer än genomsnittet vid samma tid de senaste fem åren.

Lagren av massaved ökade också något under slutet av 2021 till 4,3 miljoner kubikmeter vid årets slut. Lagren var ändå 13 procent mindre än samma tid 2020 och 1 procent mindre än genomsnittet vid årsslut de senaste fem åren.

Lagret av massaflis uppgick till drygt 0,8 miljon kubikmeter vilket var 20 procent mindre än vid samma tid 2020. Lagren av massaflis har vid årets slut de senaste fem åren legat på i genomsnitt 0,9 miljon kubikmeter.

Stora regionala skillnader

Lagren av barrsågtimmer var 6 procent lägre i balansområde 1 (se förklaring nedan) vid utgången av 2021 jämfört med samma tid 2020. De stora ökningarna i lager av barrsågtimmer jämfört med 2020 fanns alltså i resten av landet. I balansområde 2 var lagren 27 procent större, i balansområde 3 var lagren 42 procent större och i balansområde 4 var lagren 24 procent större.

Lagren av massaved var i stort sett oförändrat i balansområde 1 men minskade mycket i resten av landet. I balansområde 2 var lagret av massaved 14 procent mindre, i balansområde 3 var lagret 23 procent mindre och i balansområde 4 var lagret 28 procent mindre.

Samtliga massavedssortiment minskade

Lagren av barrmassaved var vid årets slut 2021 knappt 3,3 miljoner kubikmeter. Det var 10 procent mindre än vid samma tid 2020 men 4 procent mer än genomsnittet de senaste fem årens årsslut.

Lagren av granmassaved var omkring 0,4 miljoner kubikmeter vilket var en minskning med 27 procent. De relativt små lagervolymerna av granmassaved har hållit i sig. Jämfört med genomsnittet vid de fem senaste årens slut var lagret av granmassaved 24 procent mindre.

Lagren av lövmassaved minskade med 18 procent till drygt 0,6 miljoner kubikmeter.