Södras skogsägare rustar upp sina vägar

Foto: Södra

Södra rapporterar att flera av deras skogsägare nu väljer att rusta upp sina vägar. Från mars 2021 till januari 2022 anmäldes över 600 standardhöjningar av skogsbilvägar i Götaland, att jämföra med 10-20 per år innan inventeringen startade.

Under perioden 2019 till 2023 genomför Biometria ett omfattande arbete med att inventera och klassa alla skogsbilvägar i Götaland. Syftet är att ge både skogsägarna och skogsbruket som helhet tillgång till aktuell väginformation.

- Korrekt väginformation ger skogsägarna bättre underlag för att fatta medvetna beslut kopplade till sina skogsbilvägar samtidigt som det ger oss i Södra bättre förutsättningar att planera och styra avverkning och transport på ett säkert och effektivt sätt, säger Joel Persson, transportutvecklare på Södra, i ett pressmeddelande.

Skogsbilvägsinventeringen visar att en stor andel av skogsbilvägnätet i Götaland är i behov av standardhöjande åtgärder för att klara branschens regler för framkomlighet med lastbil och släp. Många vägar har brister och blir därmed inte godkända i klassningen.

Den ökade tillgången på information om vägarnas standard har gett upphov till en hög aktivitet, framhåller Södra.

- Halvvägs in i inventeringen ser vi att upprustningen av skogsbilvägnätet i Götaland har börjat ta ordentlig fart, vilket visar på ett stort engagemang. Skogsägarna åtgärdar brister och informationen om standardhöjningarna registreras i vägdatabasen. Resan till att uppfylla målen med inventeringen har verkligen kommit i gång på allvar, säger Joel Persson.

- Statistik saknas för det exakta antalet länkar/punktobjekt som åtgärdats, men eftersom ett omklassningsärende kan omfatta flera objekt uppskattar vi att mellan 1 000 och 2 000 enskilda vägsträckor, vändplaner och svängmöjligheter har åtgärdats och anmälts under perioden.

- Till detta ska vi också lägga alla vägar som åtgärdats förebyggande, alltså innan Biometria gjort sin pågående inventering. Så upprustningarna är sannolikt betydligt fler än vad omklassningsärendena visar, säger Joel Persson.