Kostnadsökningar fördröjer Norske Skogs ombyggnadsprojekt i Golbey

Norske Skogs pappersbruk i den franska staden Golbey. Foto: Norske Skog

Norske Skogs ombyggnation av pappersmaskin 1 i den franska fabriken i Golbey upplever ytterligare förseningar. Den nya tidplanen anger att driftsättningen, som initialt planerades för det andra kvartalet 2024, nu flyttas till andra halvåret av 2024.

Projektets nettoinvesteringssumma förväntas dessutom öka från de tidigare uppskattade 265 miljoner euro till 300 miljoner euro. Denna kostnadsökning beror främst på höjda inköpspriser för varor och tjänster samt något försenade leveranser av utrustning.

Kapacitetsutnyttjande på 95 procent

Redan i juli hade företaget skjutit upp starten från det ursprungliga datumet i det fjärde kvartalet 2023 till det andra kvartalet 2024.

Pappersmaskin 1 i Golbey, som tidigare producerade upp till 250 000 ton tidningspapper per år, är under ombyggnad för att framställa återvunnet wellpappsråpapper. Efter ombyggnaden förväntas den ha en produktionskapacitet på 550 000 ton per år. Norske Skog räknar med att maskinen kommer att nå en kapacitetsutnyttjande på 95 procent inom två till tre år efter driftstart. Ombyggnadsarbetet påbörjades under det fjärde kvartalet 2022, då maskinen togs ur drift.

Källa: Norske Skog