Handelsbanken: Priserna på skogsprodukter stiger

Priserna på träråvaror har passerat konjunkturbotten och väntas stiga i höst och in i nästa år, enligt Handelsbankens nya Skogsrapport.

– Priserna på industriella skogsprodukter bör fortsätta att gradvis återhämtas under de kommande kvartalen och efterfrågan på skogsråvara kommer sannolikt att stiga, säger Christian Kopfer, aktieanalytiker skog och råvaror, i ett pressmeddelande.

Prisnivån på skogsmark sjönk nominellt med fem procent senaste året, men det är stora skillnader över landet. Priserna i södra Sverige sjönk mest, med nästan sju procent jämfört med fyra procent i övriga Sverige.

– De högre räntorna i kombination med försämrade konjunkturutsikter var sannolikt de viktigaste faktorerna bakom de fallande priserna under förra året. När det gäller framtidsutsikterna för skogsmarkspriser är vi fortsatt positiva på lång sikt, framförallt då vi ser ett underutbud på skogsråvara under en lång tid framöver, säger Jesper Forsman, segmentsansvarig skog på Handelsbanken.

En fortsatt svag efterfrågan inom framförallt byggindustrin, kommer leda till ytterligare kapacitetsneddragningar, enligt banken. Handelsbankens experter bedömer att lägre produktionsnivåer kommer att driva upp priserna måttligt även för det andra kvartalet. För en substantiell återhämtning av sågade trävarupriser, behövs troligen en konjunkturell förbättring i efterfrågan. 

– På längre sikt är vi fortfarande positiva framförallt på grund av en stark strukturell efterfrågan. Vi räknar med att prisnivåer och lönsamheten för svenska sågverk kommer att återhämta sig till runt tio procent över tid, vilket är i linje med genomsnittsmarginalen sedan 2016. säger Christian Kopfer.  

Priserna på skogsråvara har utvecklats starkt i år, framförallt drivet av en starkare exportmarknad. Det ryska bortfallet av virke för finska köpare har medfört högre efterfrågan på svenskt virke. Prisuppgången har accelererat under året för sågtimmer, medan utvecklingen har varit mer jämn för massaved. Timmerlagren minskade med nästan 20 procent under 2023, och är på den lägsta nivån sedan 2017. De kraftigt minskade lagren visar på att sågverken har det fortsatt svårt att få tag på råvara.

– På kort sikt tror vi att priserna på massaved utvecklas bättre än timmer, eftersom industrin återhämtar sig snabbare på köparsidan av massaved, jämfört med sågverken. På längre sikt däremot, när efterfrågan på byggande tar fart igen, räknar vi med att timmerpriserna kommer utvecklas bättre än massaved, säger Christian Kopfer.

Den senaste tidens starka prisutveckling på pappersmassa och högre priser på förpackningsmaterial förväntas ge en positiv påverkan för industrins lönsamhet under andra kvartalet och en gradvis förbättrad efterfrågan.

– Vi räknar med att konsumtionen av massaved kommer att stiga, vilket kommer vara en positiv drivkraft bakom fortsatt högre massavedspriser”, säger Christian Kopfer.