Södras försäljning av tallplantor mot rekordnivåer  

Foto: Henrik Björnsson

Södra förutspår att de kommer att sälja 9 miljoner tallplantor i år. Det är en dubblering jämfört med år 2017 och innebär enligt bolaget att andelen tall som levererats till Södras medlemmar närmar sig historiskt höga nivåer.

– Intresset för tallen är högre än någonsin och har överträffat våra högt ställda förväntningar år efter år de senaste åren. Detta är ett styrkebesked från våra medlemmar och det hårda arbetet med att öka andelen tall i skogarna. Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats, vilket gynnar såväl den enskilde skogsägaren som ekosystemet och den biologiska mångfalden, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Prognosen om 9 miljoner sålda tallplantor för 2021 innebär en ökning om drygt 20 procent bara jämfört med fjolårets försäljning. Jämfört med lägstanivåerna från 2007–2009 har antalet sålda tallplantor mer än femdubblats.

Men det är inte bara försäljningen i absoluta tal som ökar, visar den genomgång som Södra gjort. Prognosen pekar också på att nära en fjärdedel av de levererade plantorna under 2021 kommer vara just en tallplanta. 2021 kommer bli det första året sedan 80-talet då andelen tall överstiger 20 procent av Södras totala plantförsäljning.

– Andelen sålda tallplantor är en viktig milstolpe för Södra och familjeskogsbruket i Götaland. Dessutom vet vi att sådd och naturlig föryngring med tall också ökar i våra 53 000 medlemmars skogar. Det kommer ge ökad lönsamhet och bättre tillväxt, gynnsammare skogar för viltet och ljusare och öppnare miljöer. Vi siktar mot 9,5 miljoner sålda plantor för 2022 och ska även fortsätta utveckla kunskapen kring tall och tallskogsskötsel för att vårda satsningen, säger Olof Hansson.