Virkespriserna oförändrade under andra kvartalet

Foto: Skogsstyrelsen

Under andra kvartalet 2021 var leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i stort oförändrade i jämförelse med första kvartalet 2021. Priset på sågtimmer ökade med 1 procent och priset på massaved var oförändrat. Vissa regionala skillnader finns dock och priserna ökade något i region Syd och minskade i region Mellan. Det framgår av Skogsstyrelsens  senaste statistik.

Priset på sågtimmer fortsatte uppåt under första kvartalet 2021 och under andra kvartalet förblev priset oförändrat. Regionala skillnader finns och i region Syd ökade priset på sågtimmer med 2 procent medan det minskade med 1 procent i region Mellan under andra kvartalet 2021 i jämförelse med föregående kvartal.  

Massavedspriset ökade under första kvartalet 2021 men var oförändrat under andra kvartalet. Även här syns regionala skillnader där priset i region Syd ökade med 1 procent.

Om jämförelsen istället görs mot andra kvartalet under 2020 så är utvecklingen annorlunda.

Sågtimmerpriset ökade med 7 procent i landet som helhet. Regionalt var ökningen 12 procent i region Syd och 7 procent i region Mellan medan minskningen i region Nord var 3 procent.

Massavedspriset minskade som helhet med 7 procent. Minskningen var störst i region Nord med 13 procent medan minskningen var 6 procent i både region Syd och region Mellan.