Norra och Norrskog går samman

Foto: Norra

Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening.

Tillsammans har Norrskog och Norra cirka 28 000 medlemmar. Geografiskt täcker verksamheterna de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen. En gemensam förening kommer att ge familjeskogsägare i norra Sverige helt andra förutsättningar, enligt Norra.

 

– Norra och Norrskog är två finansiellt starka föreningar. Tillsammans blir vi en enormt kraftfull aktör med en konkurrenskraftig industristruktur och förmåga att leda resurskrävande utveckling av skogliga tjänster. Därmed kan vi säkerställa ett långsiktigt värdeskapande för våra medlemmar idag och i framtiden, säger Maria Broman, vice ordförande på Norra.

 

– Vi har under de senaste åren sett hur de privata skogsägarnas handlingsutrymme minskat, både på virkesmarknaden och på grund av beslutsfattare som vill nyttja enskilda människors skog till annat än skogsbruk. Idag är en enad och stark skogsägarrörelse viktigare än någonsin. Som förening måste vi slå vakt om medlemmarnas intressen, konstaterar Stig Högberg, ordförande på Norrskog.

Styrelserna för Norra och Norrskog har under senaste året haft en framåtsyftande dialog för att hitta bra former för samarbeten. I slutet av augusti kom beslutet att tiden var mogen för att bilda en gemensam förening. Nu pågår ett intensivt arbete för att tillsammans hitta de bästa möjliga sätten att lägga samman de båda verksamheterna.

 

– Skogen är viktig för både det lokala och nationella samhället både ur ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv. En stor skogsägarförening kommer tillsammans skapa klimatnytta, konkurrens och arbeta för att både kvinnor och män ska ha samma makt över sitt skogägande. Tillsammans har vi större förutsättningar att lyckas med det uppdraget, säger Torgny Hardselius, ordförande för Norra.

De båda skogsägarföreningarna är demokratiska organisationer så nästa steg blir att medlemmarnas representanter, vid var sin extrastämma i början av februari, får ta ställning till hur den nya föreningen ska se ut och fungera.

 

– Skogsägarrörelsen måste utvecklas hela tiden och det känns fantastiskt att vi tar det här steget. Vårt uppdrag är att tillvara ta medlemmarnas intressen och verka hållbart för att öka värdet på deras fastigheter. När Norra och Norrskog väljer att gå samman skriver vi tillsammans ett nytt kapitel i skogsägarrörelsens historieböcker. Vi har fullt förtroende för att våra medlemmar nu kommer sätta sig in i vårt förslag och se till familjeskogsbrukets bästa, säger Charlotta Kristow, vice ordförande Norrskog.