Metsä Group stärker praxis för skogsbrukets ekologiska hållbarhet

Foto: Mika Ankkuri/Metsä Group

Metsä Group förnyade sina strategiska mål för hållbar utveckling under våren 2019. Målsättningarna som sträcker sig till 2030 omfattar hela koncernens verksamhet och de har återverkningar genom hela leveranskedjan. Programmet för skogsbrukets ekologiska hållbarhet är ett steg mot att uppnå de uppställda målen.

Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag och 103 000 finländska skogsägare är delägare i andelslaget. Huvuddelen av det virke som Metsä Group anskaffar i Finland kommer från medlemmarnas skogar.

– Skogsägarna gör redan en hel del för att främja skogsnaturens välmående. Metsä Groups ägarmedlemmar äger hälften av privatskogarna i Finland. Det är viktigt för hela landet att deras skogar också framledes vårdas på ett bra sätt och att våra tjänster och vår praxis kontinuerligt förbättras. Åtgärderna i programmet för ekologisk hållbarhet har en central roll och de praktiska åtgärderna har redan införts, säger Vesa Junnikkala, dirkektör för hållbar utveckling.

Åtgärder inom programmet för ekologisk hållbarhet 2019-2020 omfattar bland annat:

- Fördubbling av antalet konstgjorda högstubbar från två till fyra per hektar

- Bevarande av skyddsbuskage i skogens alla utvecklingsstadier

- Förnyade anvisningarna för skogsvård på torvmark  

- Utveckling av skogsvårdsmetoder. Det färskaste exemplet är blandkultur, vilken resulterar i hållbarare skogar med större mångfald