Skogsbrukets lönsamhet sjönk 2019

Foto: Skogforsk

Lönsamheten i skogsbruket föll något under 2019 jämfört med 2018. Det framgår av Skogforsks Skogsbruksindex, som speglar virkets nettovärde i relation till kostnaderna för att bedriva skogsbruk.

Visserligen ökade den genomsnittliga virkesintäkten vid skogsbilväg med 1,6 procent till 456 kronor per fastkubikmeter under bark (m3fub) under 2019 jämfört med 2018. Men samtidigt ökade de totala kostnaderna för skogsbruk med 5,5 procent. Det gör att skogsbruksindex föll från 1,94 för 2018 till 1,87 för 2019.

Här är de främsta skälen till att kostnaderna för skogsbruk ökade 2019 jämfört med 2018:

- I södra halvan av Sverige ökade drivningskostnaderna ytterligare då andelen försvårad drivning (avverkning och terrängtransport av virke) ökade på grund av stormfällningar i stormen Alfrida och barkborreangrepp.

- Mängden utförd skogsvård återgick till normala nivåer i södra Sverige efter en drastisk nedgång under den extremt torra sommaren 2018.

- Insatser för kompletterande plantering (hjälpplantering) ökade eftersom många plantor inte överlevde sommaren 2018.

- Kostnaderna för skogsbilvägar ökade, främst i norra Sverige.

- Medeltransportkostnaden från skog till industri ökade.

Skogforsk konstaterar dock att kostnaderna per hektar för skogsvård (markberedning, plantering och röjning), med undantag för ungskogsröjning, inte ökade nämnvärt under 2019 jämfört med 2018.