Ny forskning om elektrotekniskt pappers åldrande

Foto: Universitetet i Grenoble

En ny doktorsavhandling, "Understanding of the ageing phenomena occurring in electrotechnical papers in power transformers and research of industrial solutions", om elektrotekniskt pappers åldrande har nyligen lagts fram vid universitetet i Grenoble, Frankrike. Elektrotekniskt pappers används ibland annat transformatorer och är en nischprodukt som bland andra Ahlstrom-Munksjö producerar.

Doktorsavhandlingen, som försvarades av Axelle Barnet, föreslår även industriella lösningar på hur papperets livslängd ska kunna förlängas.

Krafttransformatorer är dyra installationer och nedbrytningen av det isolerande papper bidrar till att förkorta deras förväntade livslängd. I avhandlingen studeras den kinetiska nedbrytningen av två elektrotekniska papper under accelererade åldringsförsök i mineralolja: ett standardpapper och ett termiskt uppgraderat papper (TU), som innehåller ett tillsatsämne.

Nedbrytningen av standardpapperet, uppmätt med cellulosaviskometrisk polymerisationsgrad (DPv), följer en kinetisk modell och den beräknade aktiveringsenergin är på jämförbar nivå som aktiveringsenergin rapporterad för sur hydrolys av cellulosa, som finns dokumenterad. TU-papperet beter sig annorlunda eftersom tillsatsämnet bromsar åldrandet. En djupare studie av den additiva reaktionsmekanismen bekräftar den framförda hypotesen.

I avhandlingen diskuteras också om närvaron av lignin i papperet kan ha en skyddande effekt på cellulosan. Slutligen visade sig en skyddande barriär på papperet ge uppmuntrande resultat, särskilt när det gäller att bibehålla papperets mekaniska styrka.