Virkespriset spretar åt olika håll i Sverige

Enligt Virkesbörsen spretar utvecklingen på virkesmarknaden avsevärt beroende på trädslag, sortiment och köpande bolag. Massavedsmarknaden färgas av väldigt stort utbud medan sågtimmermarknaden är fortsatt stark. Nedläggningar av tryckpapperskapacitet, höga lager och granbarkborrar färgar prisbildningen av massaved medan priset på sågtimmer präglas av god efterfrågan från exempelvis USA.

Situationen är därför väldigt olika mellan olika skogsindustriella aktörer och skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke.

 Olika förbrukare av virke påverkas väldigt olika av Corona-krisen. Vissa exportmarknader har varit kraftigt påverkade medan den inhemska marknaden stärkts under krisen. Även för massavedsförbrukarna ser situationen väldigt olika ut. Tryckpappersproducenterna lider av krympande annonsvolymer medan läget ser bättre ut för kartong- och massaproducenter.

Virkesprisindikatorn tickade nedåt till 100,75 i augusti jämfört med 100,81 i juli.

Den exportorienterade skogsindustrin lider av den senaste tidens valutautveckling och de indikatorer som beskriver stämningsläget i skogsindustrin sjunker något i augusti. I övrigt ser de underliggande ekonomiska indikatorerna ut att peka på en fortsatt ekonomisk återhämtning efter nedgången i kölvattnet av Covid-19. Inköpschefsindex steg globalt i augusti och även oljepriset fortsatte uppåt. Sammantaget sjönk dock Virkesprisindikatorn något i augusti.