Stora Enso omvärderar sina skogstillgångar

Stora Enso har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för sina skogstillgångar i Norden som bygger på marknadsdata, samt ändra redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020. Preliminära beräkningar, baserade på transaktionerna i de områden där Stora Enso äger skogsmark, visar på att värdet av koncernens skogstillgångar, inklusive arrenderad mark, kommer att utgöra mellan 6,5 och 7,0 miljarder euro, jämfört med det bokförda värdet i slutet av tredje kvartalet 2020 på 5,4 miljarder euro.

Utvärderingen av det verkliga värdet kommer att slutföras under det fjärde kvartalet och kommer även att ta hänsyn till de senaste transaktionspriserna. Den uppskjutna skatteskulden kommer att redovisas baserat på skillnaden mellan skogstillgångarnas bokförda värde och deras skattemässiga värde på samma sätt som sker idag.

Skogstillgångar definieras som skog på rot och tillhörande skogsmark. Från och med fjärde kvartalet 2020 kommer skogstillgångarna i Sverige att värderas med hjälp av en marknadsmetod som baseras på skogstransaktionerna i de områden där Stora Ensos skogar finns. Följaktligen kommer skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, att beräknas med hjälp av omvärderingsmetoden, vilket bedöms som en förändring av redovisningsprincip. I Sverige finns tillgång till tillförlitliga marknadsdata som utgör en mer transparent och överskådlig värderingsgrund.

 

För de finska skogstillgångarna (genom Stora Ensos andel på 41 % i Tornator) anses marknadsmetoden inte vara en tillförlitlig värderingsmetod eftersom dessa marknadsdata inte är tillräckligt detaljerade, exempelvis när det gäller kubikmeter skog i de handlade egendomarna. Det innebär att det inte sker någon förändring av värderingsmetoden för biologiska tillgångar. Stora Ensos andel av skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, kommer däremot att beräknas med hjälp av omvärderingsmetoden i Stora Ensos redovisning.

 

För plantageskogarna kommer ingen förändring av värderingsmetod att genomföras eftersom det inte finns några tillförlitliga marknadsdata tillgängliga.  

 

Den största förändringen i värdet av skogstillgångarna omfattar marken. Omvärderingen av marken, netto efter uppskjuten skatt, kommer att redovisas under Övrigt totalresultat. Omvärderingen av de biologiska tillgångarna förväntas redovisas som en positiv icke-operativ förändring i verkligt värde, tillsammans med tillhörande uppskjuten skatt, i resultaträkningen för fjärde kvartalet 2020.