Nature-artikel om svensk skogsavverkning innehöll grova felaktigheter

I en uppmärksammad artikel i Nature om att avverkningen av skog under senare år ökat lavinartat i bland annat Sverige förekom felaktiga resultat. Det har tidigare framförts av Skogsstyrelsen och får nu också stöd av ny artikel i Nature som 33 europeiska forskare står bakom.

Ett forskarlag från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, påstod i juli 2020 i en uppmärksammad artikel att avverkningen ökat lavinartat inom EU under senare år och att ökningen i stor omfattning skett i Sverige och Finland.  Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) dementerade omedelbart slutsatserna i Nature-artikeln, då dessa inte stämmer med den svenska avverkningsstatistiken.

– Vi konstaterade att felaktigheterna måste bero på den metod som forskarna använt. Detta styrks nu av 33 europeiska forskare som i en ny artikel i Nature kritiserar den metod som använts och de slutsatser som JRC framfört, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I den nya artikeln som publicerades i Nature den 28 april visar forskarna att metodfel vid användning av satellitdata ledde till felaktiga resultat i den tidigare studien. Bland annat överskattades avverkningsvolymerna kraftigt och man drog långtgående slutsatser om orsakerna till den höga avverkningsökningen.

Metodfelen består i att JRC-forskarna har använt globala kartor över avverkningar som inte är avsedda att användas för studier där skogsbruk under olika tidsperioder jämförs. Dels har satelliternas sensorer blivit känsligare mellan de perioder som JRC-forskarna har jämfört, dels har metoderna för att kartera förändringar förbättrats över tid, vilket bland annat har resulterat i att en ökad mängd gallringar karteras som förändringar i senare versioner av dessa kartor, jämfört med tidigare versioner. Dessutom har naturliga störningar i skogarna, främst brand, torka och stormar, ofta felaktigt tolkats som avverkningar i JRC-studien.

– Kritiken mot JRC-forskarnas felaktiga resultat och slutsatser är viktig då flera nationella och internationella politiska processer pågår där denna typ av uppgifter kan spela en stor roll. Det är viktigt att pågående processer tar sin grund i tillförlitliga underlag om skogen, säger Jonas Paulsson.