Nya trender på mjukpappersmarknaden

Mjukpapper delas upp i olika kvaliteter beroende på grad av bulk, absorberbarhet och mjukhet. Bilden visar paketeringen i Sofidels Swedens anläggning i Kisa. Foto: Simon Matthis
Bambuskog. Kina planerar att kraftigt öka andelen bambu i mjukpapper. Redan i dag går hälften av den kinesiska bambuproduktionen till att producera mjukpapper. Foto: Basile Morin/Wikimedia Commons

Den globala marknaden för mjukpapper är stadigt växande. Intressant nog är det också det segment inom pappersindustrin där det hänt mest inom produktutveckling under senare år.

Nu är också ny råvara på ingång på mjukpappersmarknaden – bambu. Detta som en följd av Kinas nya klimatpolitiska agenda, som förbjuder returpapper som råvara i mjukpappersproduktionen.

 

De största tillväxtmarknaderna för mjukpapper finns i Asien, Mellanöstern och Latinamerika, och Europa räknas som en stabil, mogen marknad där det inte investerats så mycket på senare år, förutom i Östeuropa och på den Iberiska halvön.

I Sverige planerar Metsä Tissue att lägga en beställning på en mjukpappersmaskin till sin befintliga anläggning i Mariestad. En miljötillståndsansökan har lämnats in. Även om en mjukpappersmaskin är mindre både storleksmässigt och som investering än en vanlig pappersmaskin väntas den satsningen, som även omfattar nya konverteringslinjer, generera 50-100 nya arbetstillfällen i Mariestad och öka produktionen från 70 000 ton till 145 000 ton per år.

Pandemieffekter

En märklig effekt av pandemin, åtminstone tidigt i dess förlopp, var det stora uppsvinget för hygienpapper världen över. Vilket också överraskade många. Det ledde till att mjukpappersbruken gick på högvarv och till och med fick svårt att hinna med att producera i den takt som efterfrågan krävde.

På längre sikt har pandemin förändrat konsumtionsmönstren av hygienpapper såtillvida som det ökade hemarbetet lett till ett sug efter hygienprodukter av just konsumtionskvaliteter på bekostnad av kommersiella kvaliteter. Vilket i sin tur spätt på efterfrågan på premium- och ultrapremiumkvaliteterna av hygienpapper. Detta enligt industrikonsulten Brian McClay som nyligen talade på konferensen PaperWeek Canada 2021 på temat globala trender på mjukpappersmarknaden.

Premium- och ultrapremiumkvaliteterna av hygienpapper präglas av hög bulk och absorberbarhet, vilket enligt McClay bara kan uppnås på vissa nyare mjukpappersmaskiner.

Skillnader mellan Nordamerika och Europa

Det går dock inte att dra likhetstecken mellan mjukpapperstrender i Nordamerika och i Europa utan vidare. Våtservetter är till exempel betydligt populärare i Nordamerika.  Premiumsegmentets andel av mjukpappersmarknaden är också högre, vilket också återspeglas i det faktum att ”avancerade” maskiner står för 35 procent av alla mjukpappersmaskiner i Nordamerika, medan motsvarande siffra för Europa är 5 procent, enligt en marknadsanalys från teknikkonsultföretaget Pöyry. I Europa satsar man på kvalitetshöjningar i konverteringen snarare än med hjälp av pappersmaskinen, medan baspapperet är mer i fokus i Nordamerika, och där är konvertering, antal lager, prägling med mera av sekundär betydelse, enligt Pöyry.

Den dubbla cirkulära strategin

En trend som väntas få långtgående konsekvenser för samtliga massa- och pappersmarknader är Kinas planer på att kraftigt öka massakapaciteten i landet, detta som ett led i implementeringen av den så kallade ”dubbla cirkulära strategin”. Det är långsiktig strategi som blev offentlig 2020 och går ut på att fokusera mera på den inre cirkulationen av varor, det vill sig den inhemska marknaden, och mindre på den externa cirkulationen (import och export).

Från och med den 1 januari i år råder förbud på import av returpapper till Kina – ett beslut som motiveras av miljöskäl - och för att kompensera det stora bortfallet av råvara har en lång rad projekt för nya massa- och pappersbruk för nyfiber tillkännagivits.

Bambuplantager

McClay listade inte mindre 34 aktuella massaprojekt med en total kapacitet på 14,6 miljoner ton per år i sin presentation. Man kan fråga sig hur många av dessa föreslagna projekt som kommer att se dagens ljus, särskilt då det råder brist på virkesförsörjning i Kina. I stället kan många massabruk komma att använda bambu som råvara då många bambuplantager etablerats på senare tid och ännu fler är på planeringsstadiet. Bambu har också fördelen att det är snabbväxande och då stora störningar av massaimporten till Kina är att vänta de närmaste åren kan bambu komma att fylla det tomrummet.

Den bilden bekräftades av en annan talare på konferensen, Xuejun Zou från den kanadensiska FoU-organisationen FPInnovations. Cirka hälften av den kinesiska bambuproduktionen går för närvarande till mjukpapper och majoriteten av de nyaste tissue-maskinerna i Kina använder en kombination av bambu och eukalyptuskraftmassa, enligt Xuejun Zou.

Optimera egenskaper

PaperWeek Canada 2021 ägnade också stort utrymme åt egenskaper hos mjukpapper och gemensamt för flera av presentationerna var fokus på hur man kan optimera styrka i materialet med minimal effekt på bulk, mjukhet och absorptionsförmåga. Skillnaden mellan olika massakvaliteter, som premium och ”economy”, beror i hög grad på deras mått av bulk, absorberbarhet och mjukhet, vilka alla är ömsesidigt beroende av varandra, eftersom ett bulkigare ark som regel också har större absorptionsförmåga. Man gör dock en avvägning mellan dessa önskvärda egenskaper och god arkstyrka som är nödvändig för god körbarhet i både mjukpappersmaskinen och den efterföljande konverteringen.

Produktutveckling

Flera olika strategier föreslogs, bland annat strukturerat mjukpapper, ”structured tissue”. Strukturerat mjukpapper är ett ”högbulkigt” papper som framställs genom en TAD-process (”through-air drying”) som i stället för att genom förångning torka och pressa samman arket, som i en Yankee-tork, torkar genom att en kombination av vakuum och varm luft blåses genom arket. Ett lämpligt användningsområde för produkten är våtservetter då strukturerad fiber har högre vattenabsorptionsförmåga för samma mängd fiber. Produkten är fortfarande på utvecklingsstadiet.

Annan produktutveckling sker med nanocellulosa som tillsats i mjukpappersmassan. Försök i Kina visar att man genom att tillsätta nanofibrillerad cellulosa (NFC) till bambubaserat mjukpapper kan uppnå högre draghållfasthet, bulk och vattenabsorptionsförmåga.

Enligt maskintillvekaren Andritz är mjukpappersbranschen den mest innovativa delen av pappersindustrin. ”Det är alltid något nytt och spännande som tas fram av leverantörerna i denna sektor”, skriver Andritz som framför allt noterat att mycket arbete läggs ned på att minska ytvikten, men med bibehållen bulk, styrka och diameter.

Text: Simon Matthis