Holmen inviger en ny kunskapsskog

Foto: Holmen

Nyligen invigdes Likstammen i Södermanland, en så kallad kunskapsskog. Det är den andra av fyra kunskapsskogar som Holmen tillgängliggör för allmänhet och forskning.

Kunskapsskogarna är mark som valts ut i syfte att samla in och sprida kunskap om skogen. Varje skog är utvald på grund av dess specifika biologiska förutsättningar och har ett tema utifrån det. I Likstammen är temat ”vatten, skogsbruk och biologisk mångfald”.

Kunskapsskogen ligger sydväst om Gnesta och är omkring 500 hektar stor.

Under 1800- och 1900-talet höggs skogen ner och markerna dikades ut, något som enligt Holmen hade stor inverkan på den biologiska mångfalden. Idag arbetar Holmen med att återställa området, bland annat genom att restaurera våtmarker. Samtidigt genomförs en rad andra naturvårdande insatser för att öka den biologiska mångfalden, exempelvis naturvårdsbränning och lövgynnande åtgärder.

I Likstammens Kunskapsskog finns också flera kulturminnen, exempelvis efter ett gammalt sågverk och en smalspårig järnväg.