Expansion Obbola närmar sig halvtid

SCA Obbola utanför Umeå tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar. Foto: SCA
Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola på SCA. Foto: Per-Ander Sjöquist

Expansion Obbola, projektnamnet på 7,5-miljardersprojektet i massabruket utanför Umeå, tuffar på med oförminskad styrka trots Coronarestriktioner och hård konkurrens om resurserna från andra industriella mångmiljardprojekt i Väster- och Norrbotten.  

– Projektet går enligt plan både tids- och pengamässigt, säger Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola på SCA.

 

Utbyggnadsprojektet, som syftar till att öka kapaciteten på kraftliner, det släta ytskiktet i wellpapp, från dagens 450 000 till 725 000 ton liner årligen, är jämförbart med utbyggnaden av SCA:s massabruk i Östrand som blev klart 2018. Där var projektbudgeten bara något större - 7,8 miljarder kronor – men det räknades då som den enskilt största industriinvesteringen i Norrland.

Expansion Obbola består av flera delprojekt, men det i särklass största rör en ny kraftlinermaskin. Den kommer enligt SCA bli världens största i sitt slag. Just nu är montaget av den fabrikshall där pappersmaskinen ska stå i full gång.

Flera megaprojekt

Projektet startade på hösten 2019 och ska enligt tidplan vara i hamn 2023, vilket innebär att man nu är framme i andra halvlek.

SCA kan tacka sig lyckliga stjärna att de inte väntade längre med investeringsbeslutet. De senaste år har tillkännagivandet av industriprojekt av megastorlek i Norrland ramlat in det ena efter det andra i tät följd. Bara i Norrbotten väntas investeringar på 100 miljarder kronor det kommande decenniet, enligt Norrbottens Handelskammare. Det handlar främst om batteritillverkning, produktion av fossilfritt stål och utbyggd elkapacitet genom framför allt vindkraft.

Investeringsbeslutet i Obbola togs strax innan några av de andra miljardprojekten blev kända, vilket innebar att SCA kunde knyta upp sina entreprenörer i god tid, utan att andra drog i dem.

– När vi tog beslutet om projektet har vi knutit upp våra resurser, säger Per Strand som medger att läget nog sett annorlunda ut om inte de andra industriprojekten påbörjats:

– Hade de projekten inte pågått hade nog fler varit och knackat på dörren hos oss, resonerar han.

Majoriteten av dessa projekt har dock inte kommit så långt. Det enda som det är full fart i förutom Expansion Obbola, är Nortvolts uppmärksammade bygge av en batterifabrik i Skellefteå. På närmare håll byggs dock en del, om än i mindre skala.

– Speciellt i Umeå är att Norrbotniabanan byggs och Komatsu håller också på och bygger en ny fabrik här.

Ökad efterfrågan på wellpapp

Bakgrunden till projektet är den ökande efterfrågan på wellpapp, drivet av både en ökande e-handel, en växande världsbefolkning och större miljömedvetenhet, vilket höjer ambitionsnivåerna i att fasa ut plasten i förpackningar.

Pandemin gav e-handeln ett ytterligare skjuts framåt, men SCA tror inte detta är en tillfällig uppgång. På SCA:s kapitalmarknadsdag häromåret sade Mats Nordlander, chef för affärsområdet Containerboard, att han tror att trenden kommer att bli bestående.

– Vi tror att denna strukturella förändring är här för att stanna och vår bedömning är att färre konsumenter kommer att återgå till traditionell butiks- och varuhusshopping när pandemin är över, sade han.

Ingen råvarubrist

Men vedråvaran då, kan det inte bli brist på den i framtiden med högre priser som följd? Det har på sina håll framförts att det kan bli en hård kamp om skogsråvaran i framtiden, bland annat från stålindustrin vars behov av biomassa spås öka kraftigt. För SCA, norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark, lär detta inte bli något bekymmer. Dessutom har skogskoncernen fått vedråvara i överskott efter nedläggningen av två pappersmaskiner i SCA Ortviken i Sundsvall.

– Vi har frigjort vedråvara inom SCA-systemet i och med att vi stängt två pappersmaskiner i Ortviken, berättar Per Strand.

Ny returfiberlinje

SCA tillverkar även wellpapp ur returfiber, av fabrikatet Eurokraft, och den råvaran kommer i form av returpapper som man hämtar in från leverantörer runtom i Europa. En ny returfiberlinje kommer också att byggas i Obbola, men det dröjer ett tag tills den står klar för att inte störa den ordinarie produktionen.  

– Returfiberlinjen kommer att byggas där PM1 står nu och den maskinen kör vi till dess att den nya är i drift. Det vi kan göra är förberedande arbeten som inte stör produktionen i PM1, säger Per Strand.

De två gamla returmassalinjerna är byggda på 1970-talet och vad som ska hända med dem efteråt är ännu inte bestämt.

Milstolpe i augusti

I augusti når projektet en av sina viktigaste milstolpar. Då anländer den nya pappersmaskinen.

– Själva maskinmontaget sker i augusti. Då kommer 600 underentreprenörer vara på plats, berättar Per Strand.

Den 300 meter långa och 35 meter breda maskinhallsbyggnaden är i skrivande stund så gott som färdigbyggd.

– Den är nu helt vattentät och de kommande veckorna kommer vi att sätta upp väggelementen, säger Per.

Den Voith-tillverkade maskinen, PM2, är lika bred som den befintliga PM1, 10,2 meter, och tillverkar liner i samma ytviktsområde. Men maskinhastigheten är högre för att klara högre kapacitet - 1400 meter per minut i stället för dagens 900. Uppstart av den nya pappersmaskinen är planerad till första kvartalet 2023.

Coronapandemin

Coronapandemin har naturligtvis ställt jätteprojektet på svåra prov – men inte sinkat det.

– Vi har inte haft några förseningar på grund av Covid. Totalt sett har vi planerat för de sakerna utan störningar i projektet, förklarar Per Strand.

Men han hymlar inte med att det varit besvärligt, inte minst när de anlitade utländska entreprenörer vilka påtvingats sju ”karantänsdygn”.

– Det blir sju dagar utan produktion.

De utländska entreprenörerna kommer framför allt från Polen, Tjeckien, Lettland och Finland.

Restriktioner och anpassningar föranledda av pandemin har påverkat arbetet på flera sätt. Det handlar om alltifrån besöksförbud till att glesa ut i personalutrymmen samt undvika toppar i bemanningen. Till exempel har man skjutit på inkopplingen av den uppgraderade fiberlinjen, trots att montaget är slutfört, till underhållsstoppet i augusti.

– Det stoppet var ursprungligen planerat i maj och anledningen till att vi skjuter på det är Covid-19, säger Per Strand som bedyrar att det inte kommer att få någon påverkan på projektet i dess helhet.

Under augustistoppet passar man även på att bygga om sodapannan. Den relativt nya sodapannan, tillverkad 2007, får klara sig utan några mer omfattande åtgärder.

– Det blir ingen jättelik ombyggnation, men på rökgassidan så gör vi några kapacitetshöjande åtgärder och gör förbättringar när det gäller förbränningsluften.

Ny mesaugn

Ett av de största delprojekten, en ny mesaugn, är nästan slutfört.

– Där är vi i slutfasen av montaget och startar upp till hösten, säger Per Strand.

Den nya träpulvereldade mesaugnen kommer att ersätta två oljeeldade dito, vilket enligt SCA:s kalkyl kommer att leda till 20 000 ton mindre koldioxidutsläpp. Samma slags mesaugnar har tidigare installerats hos SCA Östrand och SCA Munksund.

Längre fram i tiden ska Obbolas avloppsreningsanläggning byggas om, med planerad drifttagning andra kvartalet 2022. Där har man påbörjat grundläggningen av bassänger och byggnad, berättar Per Strand.

 

Fakta: Expansion Obbola

Projektet innebär en kapacitetshöjning från 450000 till 725000 ton liner, det släta ytskiktet i wellpapp

Tidplan: 2019–2023

Projektbudget: 7,5 miljarder kronor

De fem delprojekten är:

- ny mesaugn

- utbyggnad av avloppsvattenreningen

- ombyggnad och utbyggnad av sodapannan

- ny returfiberlinje

- rörledningar och rörbryggor

 

 Fakta: SCA Obbola

SCA Obbola utanför Umeå tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

SCA Obbola bildar tillsammans med SCA Munksund enheten SCA Containerboard.

Bruket har 300 anställda.

Källa: SCA

 

Text: Simon Matthis