Hyllad skogsbok sågas av Svebio

Foto: Kjell Andersson, Svebio.

En uppmärksammad och kritikerrosad bok om skogsbruket, Skogslandet av Lisa Röstlund, får svidande kritik av Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Under rubriken ”Är Lisa Röstlund intresserad av fakta?” frågar sig Kjell Andersson, Svebio, om författaren alls är intresserad av fakta, då boken tar avstamp i artikel i vetenskapstidskriften Nature, som far med felaktiga uppgifter.

Där påstås bland annat att hyggesarealerna i EU hade ökat med 49 procent mellan 2011-2015 och 2016-2018, och att den skördade biomassan ökat med 69 procent, allt inom loppet av några få år. Särskilt illa ställt skulle det vara med avverkningarna i Sverige och Finland.

Forskningsartikeln visade sig dock innehålla flera felaktiga siffror och svenska experter kunde se att uppgifterna inte stämde för Sveriges del. Riksskogstaxeringens egna siffror visade tvärtom att hyggesarealen minskat.

Nature-artikeln intar en central i bokens resonemang och Lisa Röstlund upprepar där siffror som visserligen reviderats men som fortfarande av allt att döma är mycket överdrivna. Och hon misstänkliggör riksskogstaxeringen, enligt Svebio.

”Lisa Röstlund sprider alltså en uppfattning om ett Sverige som fuskar med statistiken, som ett korrupt utvecklingsland. Men hon har själv ingen uppfattning om vi kan lita på riksskogstaxeringens resultat, som trots allt är officiell svensk statistik och ligger till grund för den svenska klimatrapporteringen till EU och FN:s klimatkonvention”, skriver Kjell Andersson.

Enligt honom består Röslunds metod av att ”antyda konspiration, korruption och ”guilt by association”, låta andra stå för påstådda fakta men inte själv ta tydlig ställning”.

För den som vill ha en mer sanningsenlig bild av verkligheten rekommenderar han boken Träd av Gunnar Wettergren.