550 forskare i öppet brev till kommissionen: ”Använd skogen klimatsmart”

Bild: Skogsindustrierna

Ett hållbart skogsbruk som håller virkesförrådet konstant och använder tillväxten till träprodukter och energi är klimatsmart, skriver över 550 forskare i ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, EU-parlamentet och rådet.

– Det är viktigt att uppmärksamma lagstiftarna i Bryssel på den väl dokumenterade forskning som talar för ett hållbart utnyttjande av skogen som resurs. Hittills har det varit förvånansvärt tyst från de, som i likhet med mig, anser att vi kan klara skogens biologiska mångfald samtidigt som skogen ger viktiga bidrag till klimatarbetet och samhällsekonomin och den gröna omställningen, säger Rolf Björheden, professor emeritus i skogsteknik och en av brevets undertecknare, till branschorganisationen Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna menar att debatten om skog och skogsbruk till stor del handlat om huruvida skogen gör bäst nytta för klimat och biologisk mångfald som brukad eller obrukad.

– Man talar förbi varandra i debatten om vad vetenskapen visar. Tidsperspektivet är avgörande. På kort sikt ökar inbindningen av kol med ett avverkningsembargo. Men på längre sikt är ett hållbart brukande av skogen överlägset ur klimatsynpunkt, vilket FN:s klimatpanel IPCC har uppmärksammat, säger Rolf Björheden.

Brevet belyser skogen och skogsbrukets roll för klimatet, men också för biologisk mångfald. ”Trä från hållbart brukade skogar är koldioxidneutral. Uttaget av virke genom skogsbruk motsvarar förlusten i virkesförråd och kolsänka när träd dör på grund av den naturliga konkurrensen mellan träd eller naturkatastrofer i en obrukad skog”, konstaterar Skogsindustrierna. Det finns ingen kolskuld på landskapsnivå, skriver forskarna.

– Genom att sköta skogen aktivt, med gallringar och föryngringar, kan vi öka virkesproduktionen och binda in mer kol från atmosfären. Men klimatnyttan är inte begränsad till kolsänkan utan en stor del av klimatnyttan består, precis som forskarna beskriver i sitt brev, i att förnybar råvara kan ersätta produkter och energi från fossil råvara. Strategin för klimatarbetet bör vara att maximera den uthålliga tillväxten och därmed möjligheten att ersätta fossila produkter, säger Viveka Beckeman.

 

Forskarna menar att hållbart brukad skog kan mildra klimatförändringarna och öka den biologiska mångfalden – samtidigt som den ger råvara och förnybar energi till ekonomin.

 

Forskarna avråder från att förbjuda biobränslen från hållbart brukade skogar och från att öka andelen obrukade skogar inom unionen. Det hindrar den cirkulära bioekonomin, menar forskarna, utan att tillföra någon ytterligare nytta vare sig för EU:s klimatarbete eller den biologisk mångfalden.

 

– EU bör överge den kontraproduktiva fokuseringen på olika sätt att undanta skogsmark från brukande. Allt är inte perfekt inom skogsbruket, mycket kan bli bättre. Men för framtiden måste fokus vara på att skogsbruket samtidigt görs mer hållbart och mer produktivt. Därför ska skogsbruk alltid anpassas efter de regionala förhållandena. Tendensen att vilja likrikta skötsel och metoder inom EU visar att man undervärderar ekosystemskillnaderna, säger Rolf Björheden.