Ny utlysning för utveckling av biobaserade processer

Foto: Istockphoto

Dagens företag måste vara både råvaru- och energieffektiva. Resurseffektiva processer är därför ett nyckelord för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations utlysning ”Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter”.

Med 25 miljoner i utlysningsbudget vill BioInnovation bana väg för att fler biobaserade produkter med hög cirkularitet ska nå marknaden.

Projekt som utlysningen finansierar kan exempelvis handla om att uppgradera bi- och restströmmar eller att möjliggöra återanvändning eller återvinning av resurser.

Ansökningar till utlysningen görs via Vinnova och två projektformer kan få finansiering. För forsknings- och innovationsprojekt beviljas bidrag med högst 4 miljoner kronor, och för demonstrationsprojekt högst 8 miljoner kronor.

Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala. Under projektet ska processen eller tekniken verifieras i en skala som företag ser som relevant för beslut om implementering i produktionsskala.

– Det sker mycket spännande utveckling hos företag och i forskning som testas i labbskala. Problemen med att skala upp dessa initiativ till något i större skala får inte underskattas. Det finns svårigheter som kan kräva forskning och djupare förståelse, säger Sören Östlund, professor i förpackningsteknologi vid KTH och deltagare i BioInnovations expertteam som arbetar fram programmets utlysningar.

– Just nu pågår en viktig utveckling där biobaserade och cirkulära produkter kan spela en viktig roll för att möta klimat- och samhällsutmaningar. För framtida möjligheter till uppskalning och bred implementering är det därför en fördel om projekten även beaktar vad som anses vara hållbart i framtidens Europa, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.