Södra satsar på klimatrelaterad forskning  

Foto: Södra

Södras forskningsstiftelse delar nu ut sju miljoner kronor till nio forskningsprojekt för att främja utvecklingen av familjeskogsbruket. Ett flertal av projekten fokuserar på hur skogsbruket påverkas av ett allt varmare klimat i Sverige.

Projektet ”Beslutsstöd för flödesplanering med hänsyn till vägars tillgänglighet” kommer utreda hur varmare vintrar med mer regn påverkar skogsbilvägar och tilldelas drygt en miljon kronor. Därutöver fokuserar flera projekt också på familjeskogsbrukets plantval och att sätta rätt planta på rätt mark.

– Klimatförändringarna innebär utmaningar för familjeskogsbruket på flera sätt och därför satsar vi för att hantera detta, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

– Det allt varmare vinterklimatet kommer enligt klimatforskningen att ge ökade regnmängder vintertid. Temperatursvängningar runt 0oC på vintern förväntas ge upprepade tjällossningar. Sammantaget innebär detta sämre bärighet på vägarna. Detta kommer att studeras i ett projekt som handlar om flödesplanering av virkestransporter och vägarnas tillgänglighet. Projektet kan förväntas ge positiva effekter i minskade skador på vägarna och på sikt lägre transportkostnader. Några av projekten berör också frågeställningar kring det viktiga trädslagsvalet – mycket med tanke på klimatförändringarna, säger Göran Örlander.

För att förädla och förnya skogsgårdens värden fokuserar Södra på att utveckla skogsråvarans nytta och hur den används. Ett exempel på detta är projekten ”Electrochemical depolymerization of lignin to specialty chemicals” och ”Cellulose based energy harvesting”. Projekten beviljas knappt en miljon respektive en halv miljon kronor och kommer undersöka nya användningsområden för träfiber, bland annat för att generera elström och ersätta fossila alternativ i olika produkter.

– Ett antal spännande projekt har beviljats medel som alla kommer undersöka och utveckla ny teknik och applikationer inom kemikalier och energibärare. Fokus i dessa projekt är på cellulosa och lignin som förnybara kolalternativ till dagens fossilbaserade material, säger Henric Brage, chef för strategisk utveckling på Södra Innovation.