Stort omtag i Rise- FEX avvecklas och ny våtformningspilot utvecklas

I anslutning till RISE befintliga infrastruktur och forskningsmiljöer i Örnsköldsvik byggs ett nytt center för testbäddar inom bioraffinaderi med pilotutrustningar, laboratorier, kontor och mötesplatser. Foto: RISE

Research Institutes of Sweden, det statliga forskningsinstitutet RISE, arbetar för att stötta och stärka svenskt näringsliv, bland annat massa- och pappersindustri, med forskning, utveckling och testbäddar. Under hösten 2023 har RISE beslutat att göra ett omtag i sin support av processindustrin, vilket innebär att den stora pappersmaskinen FEX avvecklas samtidigt som en ny våtformningspilot utvecklas.

Av Pierre Eklund Foto: RISE

I Sverige har det länge funnits ett flertal forskningsinstitut med inriktning mot olika industriella branscher, och med ökad komplexitet och snabbhet i industrins utmaningar har behovet av tvärvetenskaplig samverkan ökat för att stärka konkurrenskraften i näringslivet. Av den anledningen beslöt institutskoncernerna Innventia, SP och Swedish ICT att slå ihop sina 27 institut 2016 och bilda det statliga oberoende forskningsinstitutet Research Institutes of Sweden, RISE. Senare har även Swerea blivit en del av RISE.
– Precis som före sammanslagningen arbetar min avdelning främst mot skogsindustrin, men i RISE stora organisation har vi idag tillgång till större kompetens och ekonomiska muskler sam-tidigt som vår kompetens har blivit mer intressant för andra avdelningar och branscher, förklarar Pia Wågberg, affärsutvecklare avdelningen Massa, papper och förpackningar vid RISE.

– När en kund, exempelvis en varumärkesägare, kontaktar oss för att förändra sina förpacknings- material, i linje med klimatomställning och minskat fossilberoende, har vi nu genom RISE organisation fler kompetenser som kan ta sig an deras utmaning.
För att stärka svensk massa- och pappersin-dustri har RISE byggt test- och demoanlägg-ningar för massa-, papper- och förpacknings-tillverkning i olika delar av Sverige. Det finns ett antal testbäddar i Stockholm, Örnsköldsvik och Trondheim, med bred kapacitet att testa produkt- och processutveckling inom pappers- och förpackningsindustrin.

– Hos oss har företag möjlighet att testa i pilotskala, vid sidan av pågående produktion utan att behöva investera i dyra maskiner. De senaste åren har det varit stort fokus på digi- taliseringen inom massa- och pappersindustrin, samtidigt som produktportföljen har förändrats.

 

b
RISE och Kungliga Tekniska högskolan har startat en ny omfattande samverkansplattform inom papperskemi, BioFunChem-programmet, där huvudsyftet är att hjälpa pappers- och mas-saindustrin att stärka sin kompetens på bred front. Foto: RISE

FEX avvecklas
Under mer än 40 år har Pia Wågbergs avdelning arbetat med den stora pappersmaskinen FEX som byggdes för process och produktutveckling mot framförallt tryckpapper, men som under senare år har använts för andra applikationer som förpackningsmaterial. Maskinen har bland annat använts i det nyligen avslutade och PiiA-stödda projektet SALLP för att visa på hur digitala verktyg kan öka industrins konkurrens-kraft.
– FEX har fyllt en viktig funktion men på senare år har allt färre företag varit intresserade av att nyttja maskinen, mycket på grund av förändrad efterfrågan bland kunder och stora kostnader för tester och demonstrationer.

– För att genomföra ett test krävs pappers-massa räknat i ton, vilket medför stora kostnader både för kund och för oss.

Hösten 2023 har forskningsinstitutet genomfört ett större omtag av sina tjänster för massa- och pappersindustrin för att se vad som är intressant och relevant att kunna erbjuda industrin i  framtiden, och beslutat för att avveckla den stora pappersmaskinen.
– Vi har lyft blicken och tittat på hela värde- kedjan. Tanken är nu att vi ska arbeta i en något mindre skala, där det inte krävs stora provmängder vid varje testtillfälle. Vi kommer dock utnyttja all den erfarenhet som vi har fått genom arbetet med FEX.

Den del av piloten där RISE tittar på egenskaper i råmaterial och hur material kan hanteras på olika sätt, bland annat vad gäller fraktionering och malning, omfattas inte av nedmonteringen av FEX utan fortsätter i samma skala. RISE har även arbetat mycket med återvinning av material genom åren, ett arbete som kommer att intensi-fieras under 2024.
– Det finns fortfarande mycket att utveckla i detta område, till exempel hur vi designar material för återvinning, hur vi påverkar  konsumentbeteende och hur vi säkerställer kvalité och säkerhet.

– Här jobbar vi brett, med både företag och andra forskningsaktörer, över hela Sverige, från Göteborg till Piteå.

b

Ny våtformningspilot
I höstbudgeten för 2020 tilldelade den förra regeringen ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år till RISE där merparten har investerats i en ny test- och demonstrationsanläggning med testbäddar för bioraffinaderiutveckling i Örnsköldsvik. RISE har även använt en del av tillskottet till utveckling och uppgradering av sin infrastruktur, bland annat utvecklandet av en ny våtformningspilotanläggning för processindustrin.
– I vårt arbete med att utforska förpacknings-området med fokus på hållbarhet, undersöker vi hur förpackningar kan tillverkas av material med så lite klimatpåverkan som möjligt. Våt-formade förpackningar är ett område där vi  ser ett växande intresse bland våra kunder.

– Vi har en mindre våtformningspilot idag, men har nu även investerat i en större pilot-anläggning som ska stå färdig 2024 vilket skapar nya möjligheter för både oss och industrin, säger Pia Wågberg.
Som en del av arbetet och utforskandet av nya förpackningsmaterial undersöker även RISE materialens funktionella barriär i kontakt med fukt, olja och livsmedel. 
 

b
Pia Wågberg, affärsutvecklare avdelningen Massa, papper och förpackningar vid RISE och organisationens kontaktperson för BioFunChem. Foto: RISE

– Stora satsningar görs på att ta fram bio- baserade barriärer med bra funktion, men det finns fortfarande stora utmaningar. I detta sammanhang krävs bra testbäddar. I dagsläget finns en del, men vi undersöker om dessa kan kompletteras.

Under 2023 har RISE och Kungliga Tekniska högskolan startat en ny omfattande samverkans-plattform inom papperskemi, BioFunChem-programmet, där huvudsyftet är att hjälpa pappers- och massaindustrin att stärka sin kompetens på bred front. Programmet, som riktar sig till leverantörer och producenter inom den europeiska pappers- och massaindustrin, startade våren 2023 och pågår i fem år.

– Programmets långsiktighet och det faktum att det mesta av undervisningen sker digitalt möjliggör för organisationer att fortlöpande och obegränsat erbjuda anställda en utbildningsplats. Det säkerställer att kunskapen implementeras i hela organisationen och därmed kommer finnas kvar oberoende av att enskilda personer slutar, berättar Pia Wågberg, RISE kontaktperson för BioFunChem som förutom kompetensen vid RISE och KTH kommer att utnyttja RISE infrastruktur för de praktiska momenten. 

 

b
RISE, som har en mindre våtformningspilot idag, har investerat i en större pilotanläggning som ska stå färdig 2024 Foto: RISE