Metsä Group satsar på hållbart skogsbruk för sin träproduktion

Metsä Group anställer unga för sommarplanteringsarbete, för de som vill lära känna arbetsmöjligheterna inom skogssektorn. Företagsgruppen erbjuder unga människor över 16 år skogsplanteringsjobb i juni i olika delar av Finland. Foto: Metsä Group

Metsä Group förvärvar allt sitt trä från skogsbruk, med en tydlig inriktning på att undvika urgamla, naturliga eller skyddsvärda skogar. Företaget betonar sitt engagemang för hållbarhet genom att enbart använda trä från skogar som tidigare brukats för mänskligt bruk, där selektiva avverkningar tillåtit skogen att förnyas samtidigt som vissa gamla träd kan finnas kvar.

Dessa gamla träd, som inte kan identifieras enbart genom sitt utseende, finns i hela Finland, även om strängare regler tillämpas i norra delen av landet enligt uppdaterade riktlinjer från 2022.

Juha Jumppanen, skogschef på Metsä Group, understryker vikten av att regelbundet revidera och precisera företagets principer för träinköp, med en öppen dialog med intressenter, särskilt i norra Finland. Han påpekar att trä från skogsbruk är av central betydelse för Metsä Groups inköp av råvaror.

Trä från gallringsskogar

Företaget uppskattar att en betydande del av trä som används, exempelvis i den nya bioproduktfabriken i Kemi som startade i september, kommer från gallringsskogar. Trä från slutavverkningar går till sågning och bidrar till långvarig koldioxidlagring. Målet med skogsbruket i norra Finland är att maximera produktionen av sågtimmer, men även kvalitetsmassaved, bark och skogsavfall nyttjas effektivt i bioproduktfabriken.

Nogrann kontroll

Metsä Group säger sig följa strikt gällande lagar, riktlinjer för god skogsskötsel och reglerna för PEFC- och FSC-certifiering i sin träinköp. Skogsexperter säkerställer vid varje träköp att avverkningarna inte hotar naturvärden, med hjälp av omfattande öppna skogsdata, lokal kunskap och särskilda kartor som identifierar värdefulla natur- och gammelskogsområden. Om ett avverkningsförslag tycks falla inom ett sådant område, genomförs en noggrann kontroll antingen genom skogsdata som visar platsens tidigare skötselhistorik eller genom ett besök på platsen.

Metsä Group understryker sin noggrannhet i val av avverkningsplatser och regelbunden intern översyn av köpkriterier, vilket återspeglar deras engagemang för hållbar skogsförvaltning.

Källa: Metsä Group