De börjar använda pergamentsvamp vid stubbehandling

Foto: Metsä Group

Från och med maj kommer Metsä Groups avtalsentreprenörer att använda pergamentsvamp för stubbehandling och biologiskt nedbrytbara oljor för smörjning av kedjorna. Förändringarna ska minskar de fossila koldioxidutsläppen från virkesdrivningen.

Skördarna har liknande svärd och kedja som motorsågar har, enligt Metsä. Kedjan fordrar smörjning.  Från och med maj kommer Metsä Groups avtalsentreprenörer att uteslutande använda sig av växtoljebaserade eller syntetiska, biologiskt nedbrytbara kedoljor i stället för nuvarande fossila oljor.

Skördaren sprider under avverkningen substanser på den färska stubben, vilka förhindrar att rötsvampar sprider sig via stubben och rötterna till jordmånen och närliggande, levande träd. För detta ändamål använder man sig ofta av urea som tillverkas av naturgas.

Det bildas växthusgaser då urean sönderfaller. Stubbehandlingen är obligatorisk då dygnets medeltemperatur är på plussidan.

Metsä Groups avtalsentreprenörer kommer från maj att använda sig av det biologiska och organiska preparatet Rotstop för stubbehandling. Preparatet innehåller pergamentsvamp (Phlebiopsis gigantea) som börjar växa i stubben och förhindrar röta från att sprida sig till stubben.

Användningen av urea begränsas till köldnätter under senhösten för att undvika frysningsskador på stubbehandlingsapparaturen.

– Vi vill förbättra miljöns tillstånd genom att använda miljövänligare produkter och samtidigt minska vårt utsläpp av fossil koldioxid. Enligt en uppskattning som utgår från våra drivningsvolymer, kommer upphörandet av ureaanvändning att minska koldioxidutsläppen från vår virkesdrivning motsvarande 1 100 dieselpersonbilars årliga utsläpp. Dessutom minskar användningen av fossil kedolja med 0,5 miljoner liter per år, säger Metsä Groups produktionsdirektör Hannu Alarautalahti.