De omvandlar slam och askor till gödsel

Maria Sandberg leder samverkansprojektet som utvecklar en ny typ av hydrokol för skogsgödning. Foto: Paper Province

I en stor satsning, där flera universitet och företag samarbetar, vill man ta fram ett nytt gödsel baserat på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk.

Satsningen kallas Skogliga resurser i cirkulära system och handlar om att utveckla, testa och kommersialisera den nya produkten. Under ledning av Karlstads universitet sker utvecklingen i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Paper Province och Skogsstyrelsen samt företagen Stora Enso, C-Green, Econova och MEWAB.

Produkten baseras på näringsämnen och mineraler som träd tar upp medan de växer. Ämnena ansamlas i sidoströmmar som slam och askor inom pappers- och massaindustrin. Enligt Paper Province har tidigare forskningsprojekt vid Karlstads universitet har visat att dessa kan omvandlas till ett effektivt och naturligt gödslingsmedel för växande skog.

– För att minska användningen av fossila råvaror behöver vi bli bättre på att sluta kretsloppen och få varje naturresurs att räcka längre, säger projektledaren Maria Sandberg, som är universitetslektor i miljö- och energisystem och projektets forskningsledare, till Paper Province.

– Restflöden som slam och askor kan bli värdefulla komponenter för nya lösningar. Genom att förädla slammet till hydrokol och blanda det med biobränsleaska skapar vi en ny produkt som kan gödsla och alkalisera skogsmark eller användas som näring vid plantskolor, fortsätter Maria.

Satsningen har beviljats medel från Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, för att utveckla tekniken och undersöka hydrokolets miljöeffekter. Aktörerna ska även undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för storskalig användning, samt lägga grunden för nya cirkulära affärsmodeller.

– När hydrokolet återförs till skogen ligger det kvar stabilt under lång tid där det binder kol och bidrar till mindre koldioxid i atmosfären. Det handlar om att försöka sluta cirkeln, säger Maria Sandberg.

Initiativet är en fortsättning på tidigare projekt där aktörerna tagit fram en teknik för att upparbeta slam till kol.

– Det är ett komplext kretslopp som ska utforskas - från skog till massabruk, konvertering, pelletering, odling på plantskolor och tillbaka till skogen igen. För att finna lösningar är det helt nödvändigt att involvera aktörer med kunskap och kompetens från alla delar, säger Magnus Persson, projektledare på Paper Province.