Så kan underhållets framtida utmaningar stödjas

Foto: MaintPlanner

Tillgängligheten på resurser med rätt kompetens att utföra och planera service- och underhållsarbeten spelar en central roll för hur industrier kommer att lyckas med sitt underhåll. Kompetens som redan idag är en begränsade faktor hos industrin, såväl internt som externt.

MaintPlanner heter en ny plattform som skapats för att stödja industrins framtida utmaningar inom underhåll. Industrier använder plattformen för att schemalägga sina planerade underhålls- och rengöringsstopp, såväl korta som långa stopp. Stoppinformationen pushas ut internt via mejl och kalendrar på industrin för att intressenter alltid ska vara uppdaterade på när underhållsstoppen sker. Stoppinformationen filtreras på känslig information och finns sedan att inhämta för såväl entreprenörer som andra industrier för att möjliggöra en längre planeringshorisont och strategisk samverkan inför underhållsstoppen.

Vissa industrier kan ha upp emot 70-80 underhållsstopp om året där stopp ibland flyttas, ställs in eller läggs till.

– Det är av stor vikt att den här informationen sprids till alla involverade för att man ska kunna fokusera på rätt sak i rätt tid. Det är inte sällan den här informationen stannar i en alldeles för begränsad krets av människor, säger Tommy Jonsjö som tagit fram plattformen MaintPlanner.

I framtiden kommer det krävas att man inom industrin och tillsammans med sina leverantörer blir bättre på att samverka och använda den kompetens som finns tillgänglig, menar MaintPlanner. ”Man kan inte längre bara se innanför sina grindar utan man måste se till den större bilden och hur man själva kan bidra till att lösa branschens utmaningar. Ett första steg är att strukturerat börja dela med sig av stoppinformation för att skapa bättre planerbarhet och framförhållning”

– MaintPlanner ser  till att rätt personer har rätt stoppinformation i rätt tid för att ha förutsättningarna till att genomföra underhållsåtgärder till rätt kvalitet. Vi löser inte alla dagens utmaningar inom underhåll men vi kan med relativt små medel bidra till att öka på industrins driftsäkerhet över tid, säger Tommy Jonsjö.

Vid de riktigt stora underhållsstoppen dammsugs ofta marknaden upp på externa entreprenörer och det räcker med att två större stopp i samma region hamnar i närtid för att resurserna inte ska räcka till.  

– Innan vi tog fram MaintPlanner analyserade vi de övergripande kommunikationsvägarna som fanns såväl internt på en industri som mellan industrier och entreprenörer, och vi har försökt fylla det gap som vi upptäckte. Vårt mål har hela tiden varit att vi inte ska göra det onödigt komplicerat. Vi vill fylla en lucka i en redan befintlig arbetsprocess men som idag inte är fulländad, utan att skapa en belastning för organisationen, säger Tommy.

Genom att automatisera processen för hur stoppinformation kommuniceras ut kan organisationen lägga energi på annat än att eftersöka den senaste stoppinformationen. Det finns många timmar att spara hos organisationer genom att pusha ut nödvändig information vid förändringar, framhåller MaintPlanner.

De ser också att ett automatiserat kommunikationsflöde kan  bidra till en större resiliens och stabilitet inom underhållet. ”Idag brottas många organisationer med problemet att kommunikationsvägar bryts så fort en person försvinner från sin roll. Genom att automatisera stoppkommunikationen kopplas inte utförandet längre lika hårt till specifika individers agerande”, skriver MaintPLanner.

Svensk industri har under lång tid effektiviserats vad gäller teknik och produktionstakt vilket också ökat såväl kraven som belastningen på underhållsavdelningarna.

– Underhållsavdelningar behöver dels bli bättre på att internt använda de resurser som finns tillgängliga, dels ta in rätt extern kompetens vid behov. En förutsättning för att detta ska vara genomförbart är att man så tidigt som möjligt har rätt information kring när de planerade stoppen är tilltänkta att genomföras, säger Tommy.

– Under mina år inom underhåll såg jag hur industrier och dess entreprenörer har ett stort beroende av varandra, man lever i symbios, men man lyckas tyvärr sällan samverka på en mer systematisk nivå när det gäller planering och kommunikation inför underhållsstopp. Att stopptillfällena kommunicerades ut var ofta individberoende, vilket blir skört i dagens samhälle där arbetstagare byter arbetsplats allt oftare. Det här är ett första steg i att skapa värde för bägge sidor, tillägger han.