Ny rapport: Skogsprodukters klimatnytta motsvarar utsläppen från 390 miljoner bilar

Fam, ett privat skogsägarbolag, har gett konsultföretaget Afry  i uppdrag att ta fram en rapport om den samlade europeiska klimatnyttan från produkter som är baserade på skogsråvara.

Rapporten visar att skogsprodukter redan idag bidrar med en klimatnytta som motsvarar utsläppen från 390 miljoner bilar. När fossila material och råvaror ersätts av biobaserade lösningar trängs utsläpp undan. Detta kallas för substitutionseffekten.

Skogens klimatnytta består av flera olika delar – men den del som handlar om att ersätta fossila material och råvaror – substitutionseffekten – brukar få mindre uppmärksamhet än övriga delar, menar rapportförfattarna. Det har lett till att inte tillräckligt mycket görs för att stimulera utveckling och forskning kring biogena material. Rapporten slår fast att viss europeisk lagstiftning till och med är kontraproduktiv relativt målet om netto-noll till 2050, eftersom den leder till begränsning av uttaget av skogsråvara.

Rapporten har ett europeiskt fokus, eftersom Sverige bara är ett av många europeiska skogsländer. Skogsprodukter – som kartong, virke och cellulosabaserade textilier – gör stor klimatnytta och rapporten visar att produkterna bidrar till att minska utsläppen från fossilbaserade material med 390 miljoner ton koldioxidekvivalenter på europeisk nivå – varje år.

– Genom att tydliggöra klimatnyttan med skogsbaserade produkter vill vi bidra med ett uppdaterat beslutsunderlag för åtgärder och beslut som rör skogliga frågor. Den skogliga värdekedjans substitutionspotential och klimatnytta är en viktig pusselbit för att hantera klimatutmaningarna, för både Sverige och Europa, säger Håkan Buskhe, vd på FAM, i ett pressmeddelande.

Rapporten innehåller flera olika scenarier för bioekonomins utveckling i framtiden. I ett medelscenario kan substitutionseffekten öka till totalt 561 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år, eller cirka en fjärdedel av de totala europeiska utsläppen från energi, industri och transportsektorerna.

– För att minska vår klimatpåverkan måste vi minska vårt användande av fossila resurser i såväl material som i vår energimix. Skogen spelar en central roll när det fossila ska bytas ut till mer hållbara och cirkulära råvaror. Denna rapport är ett viktigt inspel i debatten och belyser fördelarna med ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk och dess roll i utfasningen av fossila råvaror", säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef AFRY.

Rapporten ”Unik rapport om klimatnyttan av att använda skogsfiber som material - Framtidens skogsnäring” finns att läsa på framtidensskogsnaring.se.

Fam ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna. FAM:s största innehav är SKF, Stora Enso, Munters, IPCO, Kopparfors Skogar, The Grand Group, Höganäs, Nefab och Kivra.