Kartong slår papper som Finlands största exportprodukt

Det pågående skiftet från papper till kartong som Finlands huvudexportprodukt speglar förändrade globala behov och konsumtionsmönster, särskilt inom förpackningsindustrin. Bild: Creative Commons Lic. Pixabay, kredit: Mediamodifier

Under det senaste decenniet har exportvärdet av papper från Finland minskat med 40 procent medan kartongens exportvärde ökat med 23 procent. Detta skifte markerar en signifikant förändring inom den finländska skogsindustrin, där kartong nu har övertagit rollen som den viktigaste exportprodukten. De främsta exportländerna för Finlands skogsprodukter är Tyskland, Kina och Storbritannien.

Växande marknad för kartong

En av de främsta producenterna, Metsä Board Simpeleen, tillverkar böjlig kartong som främst används för förpackningar av livsmedel och hälsovårdsprodukter. Under det gångna året steg exportvärdet för denna produktgrupp till 3,3 miljarder euro, en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Kartongens andel av den totala skogsindustriexporten uppgick till 25 procent, medan papper stod för 22 procent.

Stark tillväxt inom massaproduktion

Exporten av massa har också visat på starka siffror med en värdemässig ökning på 27 procent tack vare högre priser, trots att mängden endast ökade med fyra procent. Den totala massan som exporterades uppgick till 4,6 miljoner ton, med ett värde av 2,6 miljarder euro. Detta motsvarade en femtedel av den totala exportintäkten från skogsindustrin.

Förändringar i trävaruexporten

Sågat virke visade också på en imponerande tillväxt med en exportökning på 51 procent i värde jämfört med föregående år. Totalt exporterades 8,7 miljoner kubikmeter sågat virke, vilket genererade 2,6 miljarder euro. Denna produktkategori stod för en femtedel av skogsindustrins totala exportvärde.

Import och export av rå- och avfallsträ

Under 2021 exporterade Finland 1,4 miljoner kubikmeter rå- och avfallsträ, varav 59 procent var massaved, 23 procent var timmer och tio procent var flis. Största delen av exportträet gick till Sverige. Finland importerade samtidigt 12,7 miljoner kubikmeter trä, med en total kostnad på 0,5 miljarder euro. Ryssland var den största leverantören av importträ till Finland, följt av Estland och Lettland.

Slutsatser och framtidsutsikter

Det pågående skiftet från papper till kartong som huvudexportprodukt speglar förändrade globala behov och konsumtionsmönster, särskilt inom förpackningsindustrin. Med ökad efterfrågan på hållbara förpackningslösningar och en växande medvetenhet om miljöfrågor, ser Finlands skogsindustri en tydlig framtid i att anpassa sin produktion och export för att möta dessa globala trender.

Källa: Maaseudun Tulevaisuus