EU-förslag riskerar att hämma investeringar i svenskt skogsbruk

Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank. Foto: Landshypotek Bank

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett förslag på vilka investeringar som i framtiden ska anses miljömässigt hållbara. I en skrivelse till regeringen har  Landshypotek Bank, Skogsägarna, Skogsindustrierna och Bankföreningen vilka risker det innebär för det svenska skogsbruket med denna s.k. taxonomin.

 

– Vi och även andra har under en längre tid varnat för att EU-kommissionens utformning av taxonomi för gröna investeringar riskerar att gå snett i relation till det svenska hållbara skogsbruket och möjligheten att ta tillvara skogens positiva klimateffekt. Vi har mött ett växande intresse för våra synpunkter och välkomnar den breda uppslutning bland organisationer som nu dagligen uppmärksammar regeringen på allvarliga brister i förslaget. Det tycks också som att regeringen nu tar till sig av branschsynpunkterna, men frågan är om regeringen så här sent i processen lyckas och hinner påverka förslaget till det bättre för det svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank, I ett pressmeddelande.

 

Branschorganisationernas skrivelse till regeringen ”Taxonomiförordningen äventyrar den positiva utvecklingen mot fler hållbara skogsinvesteringar” inleds med: ”EU-kommissionens aktuella förslag för att definiera hållbart skogsbruk skulle i sin nuvarande utformning göra att hela det svenska skogsbruket riskerar att klassas som icke hållbart. Förutom allvarliga konsekvenser för det svenska skogsbruket skulle förslaget påverka marknaden för gröna obligationer negativt och därmed försvåra för skogsnäringen att få krediter. Sverige skulle straffas för vårt hållbara sätt att bedriva skogsbruk och den positiva utvecklingen mot fler hållbara skogsinvesteringar riskerar att stoppas”. 

 

– Om kommissionens förslag i den nuvarande utformningen blir verklighet får det stora konsekvenser. Det hållbara svenska skogsbruket är viktigt för miljön och för att möta klimatutmaningar. I förslaget straffas det och Europa missar möjligheten att ta tillvara skogens kraft i den gröna omställningen, säger Martin Kihlberg.

 

Branschorganisationerna lyfter i brevet särskilt de stora konsekvenserna av att förslaget från EU-kommissionen avvikit från expertgruppernas syn på skogen, att detaljerade rapporteringskrav skapar oproportionerligt stora kostnader för enskilda skogsägare och ställer frågan om EU-kommissionens förslag ligger inom dess mandat.

 

Skrivelsen summeras med: ”Sammanfattningsvis skulle den föreslagna EU-taxonomin för skogsbruket innebära att möjligheten att emittera gröna obligationer i Sverige baserade på skog enligt taxonomins definition i praktiken skulle försvinna. Det skulle också bli svårare för mindre skogsbruk att få finansiering för förvärv av skog, bli svårare att behålla skogsegendomar intakta genom utköp vid arvskiften, och överlag kommer värdet av skog att falla. Anledningen till det är hela syftet med taxonomin dvs. att styra investeringar och finansiering till aktiviteter som EU, och nu närmast kommissionen, anser vara hållbara aktiviteter. Är en aktivitet som skogsbruket, som idag bidrar väsentligt till att begränsa klimatförändringarna, inte inkluderad i taxonomin kommer det att innebära att finansieringen av det svenska skogsbruket kommer att bli dyrare. Sammantaget skulle detta äventyra den positiva utvecklingen mot fler hållbara skogsinvesteringar i Sverige.”