SCA varnar för orimliga konsekvenser av avverkningsförbud

Foto: SCA

I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen.

 

I enlighet med Skogsvårdslagen anmälde SCA de planerade avverkningarna till Skogsstyrelsen. Denna hade inget att invända, enligt SCA, och efter sex veckor står det därför markägaren fritt att genomföra den planerade avverkningen.

 

Föreningen Skydda skogen genomförde inventeringar på de berörda områdena och skickade resultatet i form av fynd av rödlistade växt- och djurarter till Skogsstyrelsen. När Skogsstyrelsen inte agerade på dessa uppgifter, överklagade Skydda skogen Skogsstyrelsens beslut. Detta överklagande bifölls av Mark- och Miljödomstolen i Östersund som också återförvisade ärendet till Skogsstyrelsen och beslutade om avverkningsförbud.

 

Detta domslut överklagas nu av SCA.

- Vi vill att Mark- och Miljööverdomstolen prövar om Skogsstyrelsens normala hantering av en vanlig avverkningsanmälan verkligen överklagas. Om så är fallet kan en miljöorganisation överklaga varje planerad avverkning. Vi skulle då få en orimlig planeringssituation i skogsbruket och en lika orimlig arbetsbelastning på Skogsstyrelsen och rättsväsendet, Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog, i ett pressmeddelande.