SCA har satt över 1 miljon plantor i Lettland

Foto: Michael Engman/SCA

På ett år har SCA planterat över en miljon plantor på sina marker i Lettland. Merparten av plantorna kommer från SCA:s plantverksamhet NorrPlant.

SCA:s planteringar i Lettland började redan våren 2020, efter att SCA behövde flytta 100 000 plantor från Estland till Lettland. Därefter satte man ännu fler plantor på hösten. Och i år har man redan hunnit plantera över 800 000 plantor.

– På ett år har vi hunnit plantera över en miljon plantor. Merparten är granplantor från NorrPlant, av planttypen SuperPot som är en större planta som passar för marker med mycket vegetation. Sedan har vi även planterar tall, björk och klibbal som vi har köpt från andra länder för att få rätt härkomst på plantorna, säger Edgars Birks, avdelningschef skog vid SCA i Lettland, i ett pressmeddelande.

Marken i Lettland består till stor del av gammal igenväxt jordbruksmark som enligt SCA är mycket bördig. Det är därför väldigt viktigt att se till att få bort gräs och annan vegetation för att plantorna ska växa bra.

 – Vi planterar på marker med bäst bördighet där vi vet att träden kommer att växa bra. Områden med låg bördighet lämnar vi så att de får föryngras på naturlig väg. På våra bördiga marker kommer vi på 15 år att ha granskogar som ger 150 kubikmeter per hektar, berättar Edgars.

Att återbeskoga jordbruksmark, buskmarker och skadade skogar är ett miljömål för SCA i Lettland under 2021.